ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE DRÓG

Wydział Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy

Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
w Radomiu

zaprasza na

STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE DRÓG
w roku akademickim 2023/2024

Studia podyplomowe „Zarządzanie i utrzymanie dróg” adresowane są do: pracowników przedsiębiorstw drogowych, administracji drogowej, urzędów administracji państwowej
i samorządowej oraz wszystkich osób, które chcą zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje
z zakresu inżynierii drogowej, a w szczególności do osób:

 • zajmujących się utrzymaniem, eksploatacją i zarządzaniem drogami publicznymi oraz obiektami mostowymi,

 • zainteresowanych pracą w Zarządzie Dróg Miejskich, Zarządzie Dróg Wojewódzkich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

 • zajmujących się zamówieniami publicznymi,

 • zajmujących się przetargami związanymi z budownictwem komunikacyjnym.

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowy, projektowania, eksploatacji i zarządzania drogami publicznymi.

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie wiedzę z zakresu:

 • inżynierii drogowej i obiektów infrastruktury drogowej,

 • technologii i materiałów do budowy nawierzchni drogowych,

 • zarządzania ruchem drogowym,

 • bieżącej kontroli stanu technicznego i utrzymania dróg,

 • zamówień publicznych i przygotowania dokumentacji przetargowej.

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do:

 • korzystania z norm oraz stosowania podstaw prawnych w drogownictwie,

 • klasyfikowania obiektów budowlanych w pasie drogowym,

 • dobierania odpowiednich materiałów i wyrobów budowlanych z zakresu budownictwa,

 • sporządzania dokumentacji ofertowej.

Absolwenci studiów otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Wymagania wobec kandydatów

Uczestnikami studiów mogą być osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynier­skim, magisterskim).
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizacja zajęć

Planowany termin rozpoczęcia zajęć październik 2023.

Studia są prowadzone w formie niestacjonarnej. Zajęcia realizowane są w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio dwa razy w miesiącu, w siedzibie Uczelni przy ul. Grzybow­skiej 4/6 w Radomiu oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w tym aplikacji MS TEAMS zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych.

Czas trwania studiów
2 semestry

Koszt studiów

 • 100,00 PLN wpisowe (płatne przy zapisie),

 • 1 900,00 PLN czesne za jeden semestr (możliwość wpłat w systemie ratalnym).

Bliższych informacji udziela i przyjmuje zapisy dziekanat Uczelni tel. 48/ 385 13 14, 48/385 11 16 wew. 32 adres e-mail: podyplomowe@wisbiop.pl

Obraz autorstwa wirestock na Freepik

Oferta / przez

Post Author: