BHP – studia inżynierskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu są prowadzone na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na poziomie studiów wyższych I-go stopnia.

Są to studia o profilu praktycznym.

KIERUNKI DYPLOMOWANIA NA STUDIACH BHP W RADOMIU:

 • profilaktyka wypadkowa
 • materialne środowisko pracy
 • zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku), kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy z tytułem inżyniera bezpieczeństwa i higieny pracy.

SYLWETKA ABSOLWENTA PO STUDIACH BHP W RADOMIU

Absolwent Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku kształcenia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera, nabywa pełne kwalifikacje teoretyczne i praktyczne oraz uprawnienia do pracy w służbie BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z pózn. zm.).

ABSOLWENT JEST PRZYGOTOWANY DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA.

Zawód inżyniera bezpieczeństwa i higieny pracy jest zawodem szeroko profilowanym, program jego kształcenia obejmuje dyscypliny naukowe z obszarów nauk społecznych i technicznych. Profil kształcenia, zadania zawodowe i wymagany wysoki stopień opanowania umiejętności ma decydujący wpływ zarówno na program kształcenia, jaki i sposób jego realizacji.

Umiejętności zdobyte przez absolwentów studiów inżynierskich BHP:

 • wiedzę ogólna z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych (pracy) i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp,
 • umiejętność korzystania z wiedzy w pracy zawodowej i komunikowania się z otoczeniem oraz niezbędną wiedzę w zakresie prawa i ekonomii.

oraz potrafi:

 • interpretować role i miejsce człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami,
 • praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • oceniać przebieg procesów produkcyjnych w zakładach pracy w kontekście zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeprowadzać kontrolę przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy,
 • oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • badać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz podejmować działania profilaktyczne.
 • prowadzić szkolenia w zakresie bhp,
 • pełnić funkcję organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy oraz prowadzić dokumentacje związaną z szeroko rozumianą ochroną pracy.

Jest o­n także przygotowany do:

 • podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy – w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorców – u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy,
 • pracy w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka, a także w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Dlaczego warto udać się na studia BHP w WISBiOP?

Jednym z powodów, dla których warto zapisać się na studia inżynierskie w WISBiOP w Radomiu, jest duża uniwersalność tego kierunku – praktycznie w każdej branży niezbędne są szkolenia BHP, dzięki którym podniesie się poziom bezpieczeństwa w firmie. Ponadto, firmy dbające o swoich pracowników będą bez wątpienia stawiać na zatrudnienie lub stałą współpracę z wykwalifikowanymi specjalistami, których zadaniem będzie kontrola przestrzegania zasad BHP w pracy oraz bieżące wyłapywanie zagrożeń, wraz z możliwością sugerowania skutecznych rozwiązań i opracowaniem strategii mających na celu wdrożenie ich w życie. Ponadto w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu mogą Państwo również zapisać się na studia inżynierskie na kierunku budownictwo, a także studia podyplomowe BHP.

Studia inżynierskie BHP – jakie wymagania należy spełnić?

Szczegóły dotyczące przyjęcia  na studia I Stopnia można znaleźć w regulaminie.

Kierunek studiów Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to kierunek wymagający zacięcia technicznego, zatem świetnie znajdą się na nim osoby dobrze odnajdujące się w przedmiotach ścisłych, takich jak chemia, matematyka, czy też fizyka. Przydatna może być również znajomość języków obcych, jeśli masz w planach rozwój kariery za granicą.

Zapisując się na studia BHP w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu należy uiścić opłatę wstępną, a także podpisać oświadczenie dotyczące zasad uiszczania czesnego, które zobowiązuje do płatności według określonych zasad.  Wysokość czesnego może zależeć od trybu studiów oraz roku studiów.