Stypendia

KOMUNIKAT
W  SPRAWIE  POMOCY MATERIALNEJ  DLA  STUDENTÓW  W  SEMESTRZE  LETNIM  W  ROKU AKADEMICKIM   2020/2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że termin składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 upływa w dniu 31.03.2021 r.

 • Studenci, którzy pobierali stypendium socjalne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 składają uzupełnione oświadczenie o braku zmian w sytuacji materialnej (załącznik nr 12), oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 10) oraz klauzulę informacyjną dla studentów ubiegających się o pomoc materialną. W przypadku zmiany sytuacji materialnej na skutek utraty lub uzyskania dochodu, student składa wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego lub uzyskanego (załącznik nr 13).
 • Studenci, którzy ubiegają się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składają uzupełniony wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 8), aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 10) oraz klauzulę informacyjną dla studentów ubiegających się o pomoc materialną.
 • Studenci, którzy ubiegają się o stypendium rektora dla najlepszych studentów składają uzupełniony wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów (załącznik nr 7), oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 10) oraz klauzulę informacyjną dla studentów ubiegających się o pomoc materialną.
 • Studenci, którzy ubiegają się o zapomogę składają uzupełniony wniosek o zapomogę (załącznik nr 9), oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 10) oraz klauzulę informacyjną dla studentów ubiegających się o pomoc materialną.
 • Studenci, którzy składają wniosek o stypendium socjalne po raz pierwszy składają uzupełniony wniosek o stypendium socjalne (załącznik nr 2), oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 10) oraz klauzulę informacyjną dla studentów ubiegających się o pomoc materialną wraz z załącznikami:
 1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za 2020 rok – dla każdego pełnoletniego członka rodziny.
 2. Zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne – dla każdego pełnoletniego członka rodziny, który osiągnął dochód.
 3. Zaświadczenie z urzędu pracy – w przypadku bezrobotnych członków rodziny.
 4. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni – w przypadku uczących się członków rodziny.
 5. Zaświadczenie z urzędu gminy o dochodach członków rodziny, którzy są właścicielami nieruchomości rolnych.
 6. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, jeżeli rodzina korzysta z takiej pomocy.

Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów do złożenia kompletnego wniosku o stypendium socjalne zawarty jest w Regulaminie określania zasad ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Szanowni Państwo,
informujemy, iż każdy student, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej, może ubiegać się o *zapomogę* z funduszu stypendialnego. Podstawą ubiegania się o zapomogę może być w szczególności utrata przez studenta lub członka  jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego w funkcjonowaniu pracodawców.
Student zobowiązany jest udokumentować utratę źródła dochodu przez siebie lub członka swojej rodziny.
Dokumenty należy przekazać w formie elektronicznej (skan).
Uproszczona procedura rozpatrywania wniosków – e-mail: rektorat@wisbiop.pl, tel. 48 385 11 16
Wniosek o zapomogę (pobierz)
klauzula informacyjna dla studenta:
oświadczenie członka rodziny:
Skany wniosku i załączonych do wniosku dokumentów należy przesłać na
adres e-mail: dziekanat@wisbiop.pl

 

Szanowni Państwo,

W   związku  z   występowaniem przypadków   koronawirusa  w  Polsce  mając  na uwadze   Państwa  bezpieczeństwo   oraz   pracowników   WISBiOP w Radomiu,   prosimy o składanie  wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 do dnia 18.04.2020 r.  za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osoby ubiegające się o stypendium powinny przesłać skan odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail dziekanat@wisbiop.pl do dnia 18.04.2020 r. 

Oryginały dokumentów powinny zostać dostarczone na zjazd, który odbędzie się
w siedzibie Uczelni.

 

KOMUNIKAT Nr 4
REKTORA  WYŻSZEJ  INŻYNIERSKIEJ  SZKOŁY  BEZPIECZEŃSTWA
I  ORGANIZACJI  PRACY w RADOMIU

z dnia 16.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

W   związku  z   występowaniem przypadków   koronawirusa  w  Polsce i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego,  mając  na uwadze
Państwa  bezpieczeństwo   oraz   pracowników   WISBiOP w Radomiu,   przedłużam termin składania  wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 do dnia 18.04.2020 r.
Osoby ubiegające się o stypendium powinny przesłać skan odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail dziekanat@wisbiop.pl do dnia 05.04.2020 r.

Oryginały dokumentów powinny zostać dostarczone drogą pocztową lub do skrzynki pocztowej przy wejściu do siedziby Uczelni w terminie  do dnia 18.04.2020 r.

R E K T O R
dr Anna Sas-Badowska
prof. WISBiOP w Radomiu

Harmonogram przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu (pobierz)


Dokumenty do pobrania:

Załącznik 1 (pobierz)
Załącznik 2 (pobierz)
Załącznik 3 (pobierz)
Załącznik 4 (pobierz)
Załącznik 5 (pobierz)
Załącznik 6 (pobierz)
Załącznik 7 (pobierz)
Załącznik 8 (pobierz)
Załącznik 9 (pobierz)
Załącznik 10 (pobierz)
Załącznik 11 (pobierz)
Załącznik 12 (pobierz)
Załącznik 13 (pobierz)
Załącznik 14 (pobierz)
Załącznik 15 (pobierz)


Oświadczenie członka rodziny studenta (pobierz)

Klauzula informacyjna dla studentów ubiegających się o pomoc materialną  (pobierz)

Dokumentowanie dochodu (pobierz)

Oświadczenie studenta (pobierz)

Wzór wniosku do ośrodka pomocy społecznej (pobierz)