Stypendia

KOMUNIKAT W  SPRAWIE  POMOCY MATERIALNEJ  DLA  STUDENTÓW
W  SEMESTRZE  ZIMOWYM  W  ROKU AKADEMICKIM   2023/2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że termin składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 upływa w dniu 31.10.2023 r.

  • Studenci, którzy ubiegają się o stypendium rektora dla najlepszych studentów składają uzupełniony wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów (załącznik nr 7), oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 10) oraz klauzulę informacyjną dla studentów ubiegających się o pomoc materialną.
  • Studenci, którzy ubiegają się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składają uzupełniony wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 8), aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 10) oraz klauzulę informacyjną dla studentów ubiegających się o pomoc materialną.
  • Studenci, którzy ubiegają się o zapomogę składają uzupełniony wniosek o zapomogę (załącznik nr 9), oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 10) oraz klauzulę informacyjną dla studentów ubiegających się o pomoc materialną.
  • Studenci, którzy składają wniosek o stypendium socjalne składają uzupełniony wniosek o stypendium socjalne (załącznik nr 2), oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 10) oraz klauzulę informacyjną dla studentów ubiegających się o pomoc materialną wraz z załącznikami:
  1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za 2022 rok – dla każdego pełnoletniego członka rodziny.
  2. Zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne – dla każdego pełnoletniego członka rodziny, który osiągnął dochód.
  3. Zaświadczenie z urzędu pracy – w przypadku bezrobotnych członków rodziny.
  4. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni – w przypadku uczących się członków rodziny.
  5. Zaświadczenie z urzędu gminy o dochodach członków rodziny, którzy są właścicielami nieruchomości rolnych.
  6. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, jeżeli rodzina korzysta z takiej pomocy.

Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów do złożenia kompletnego wniosku o stypendium socjalne zawarty jest w Regulaminie określania zasad ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Harmonogram przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu (pobierz)


Dokumenty do pobrania:

Załącznik 1 (pobierz)
Załącznik 2 (pobierz)
Załącznik 3 (pobierz)
Załącznik 4 (pobierz)
Załącznik 5 (pobierz)
Załącznik 6 (pobierz)
Załącznik 7 (pobierz)
Załącznik 8 (pobierz)
Załącznik 9 (pobierz)
Załącznik 10 (pobierz)
Załącznik 11 (pobierz)
Załącznik 12 (pobierz)
Załącznik 13 (pobierz)
Załącznik 14 (pobierz)
Załącznik 15 (pobierz)


Oświadczenie członka rodziny studenta (pobierz)

Klauzula informacyjna dla studentów ubiegających się o pomoc materialną  (pobierz)

Dokumentowanie dochodu (pobierz)

Oświadczenie studenta (pobierz)

Wzór wniosku do ośrodka pomocy społecznej (pobierz)