BHP – studia podyplomowe

BHP – studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE BHP
Z CERTYFIKATEM TÜV AKADEMIA POLSKA

Wydział Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy

Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
w Radomiu

Patronat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Certyfikat Kompetencji Jednostki Edukacyjnej nr JE-3/2001
wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

zaprasza na

STUDIA PODYPLOMOWE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwa i higieny pracy” otrzymują kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704, z późn. zm.)

Czas trwania studiów i liczba godzin: dwa semestry, 180 godzin dydaktycznych

Organizacja zajęć:

Zajęcia realizowane są w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio dwa razy
w miesiącu w godzinach od 8:30 do 17:35, w siedzibie Uczelni przy ul. Grzybowskiej 4/6
w Radomiu oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub aplikacji MS TEAMS.

Bloki tematyczne (m.in.):

 • Materialne środowisko pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Wypadkoznawstwo
 • Służba BHP
 • Pierwsza pomoc
 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Prawna ochrona pracy
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Organizacja stanowiska pracy

Absolwenci studiów otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WISBiOP
  w Radomiu,
 • certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001, wydany przez TÜV Akademia Polska.

Uzyskanie certyfikatu Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 pozwala na zdobycie kompetencji Audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP i adresowane jest do osób pełniących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić funkcję Audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP w zakładzie pracy oraz specjalistów ds. BHP. Certyfikat jest uznawany w krajach UE.

Koszt studiów:

 • 100,00 PLN wpisowe
 • 3 800,00 PLN czesne (możliwość opłat w systemie ratalnym)

Dodatkowo bezpłatnie absolwenci studiów otrzymują:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego dla pracowników służby BHP (niezbędne do podjęcia pracy w służbie BHP zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 1997 r. nr 109, poz. 704 z późn. zm.),
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia Pierwsza pomoc przedmedyczna wydane przez WISBiOP w Radomiu,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia w zakresie metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego wydane przez WISBiOP w Radomiu,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia Ochrona przeciwpożarowa wydane przez WISBiOP w Radomiu.

Dodatkowo możliwe jest uzyskanie:

 1. Zaświadczenia o ukończeniu kursu pedagogicznego dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia.

Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia adresowany jest do osób, które będą prowadziły kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy dla nowozatrudnionych pracowników.

Wymóg posiadania ukończenia kursu pedagogicznego (znajomość metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego) wynika z zapisów § 11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860,
z późn. zm.)

Zakres tematyczny kursu:

 • wybrane zagadnienia z dydaktyki i pedagogiki dorosłych,
 • podstawy psychologii,
 • metodyka nauczania.

Czas trwania kursu: 45 godzin dydaktycznych

Cena kursu: 600 PLN

Kurs realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. Certyfikatu SCC.

SCC(Safety Certificate Contractors) to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków wymagany w krajach Europy Zachodniej. Certyfikat SCC stanowi dowód poznania i zachowania przez pracownika zasad bezpieczeństwa systemu SCC
i uprawnia do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach branży budowlanej, montażowo-instalacyjnej, maszynowej, transportowej, mechanicznej, elektrycznej, chemii i petrochemii oraz oczyszczalniach i firmach remontowych na terenie m.in. Holandii, Austrii, Niemczech, Szwajcarii i Belgii.

Czas trwania szkolenia: dwa dni szkoleniowe (24 godziny dydaktyczne).

Koszt szkolenia: dla studentów i absolwentów WISBiOP w Radomiu wynosi tylko 1200,00 PLN brutto/os.

Minimalna liczba uczestników 20

Szkolenie i egzamin przeprowadzane są w języku polskim.

Korzyści z ukończenia szkolenia:

 • potwierdzenie znajomości wymagań systemu SCC,
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, w tym jako pracownik służby BHP,
 • możliwość wyjazdów na kontrakty za granicę i świadczenia usług w zakresie BHP dla polskich firm realizujących usługi podwykonawcze dla przedsiębiorstw zagranicznych.