BHP – studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE BHP
Z CERTYFIKATEM TÜV AKADEMIA POLSKA

Wydział Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy

Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
w Radomiu

Patronat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
Certyfikat Kompetencji Jednostki Edukacyjnej nr JE-3/2001
wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
zaprasza na

STUDIA PODYPLOMOWE
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwa i higieny pracy” otrzymują kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.)
Liczb godzin: 180 godzin dydaktycznych, w tym 25 % godzin z wykorzystaniem technik nauczania na odległość (e-learning)
Organizacja zajęć
Przedmioty przewidziane programem studiów prowadzone są zarówno w formie wykładów, warsztatów, laboratoriów oraz zajęć praktycznych z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia dydaktycznego: tablice interaktywne, programy komputerowe wspomagające pracę służby BHP (STER-CIOP-PIB, PEN Asystent, VEDEMECUM BHP), projektory multimedialne, itp.

Bloki tematyczne (m.in.):

 • Materialne środowisko pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Wypadkoznawstwo
 • Służba BHP
 • Pierwsza pomoc
 • System zarządzania BHP w zakładzie pracy
 • Prawna ochrona pracy
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Audit systemów zarządzania BHP

Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WISBiOP w Radomiu,
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia Pierwsza pomoc przedmedyczna wydane przez WISBiOP w Radomiu,
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego wydane przez WISBiOP w Radomiu,
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia Ochrona przeciwpożarowa wydane przez WISBiOP w Radomiu,
 • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001, wydany przez TÜV Akademia Polska.

Uzyskanie certyfikatu Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 pozwala na zdobycie kompetencji Auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP i adresowane jest do osób pełniących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić funkcję Audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP w zakładzie pracy, specjalistów ds. BHP.
Certyfikat jest uznawany w krajach UE

Koszt studiów:

 • – 100, 00 PLN wpisowe
 • – 3 600,00 PLN czesne (możliwość opłat w systemie ratalnym)

Koszt studiów obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców,
 • profesjonalne materiały szkoleniowe przygotowane przez TÜV Akademia Polska,
 • zajęcia z wykładowcą TÜV Akademia Polska,
 • wydanie przez WISBiOP w Radomiu zaświadczenia ukończenia szkolenia – – Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego, Ochrona przeciwpożarowa, Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • wydanie przez TÜV Akademia Polska certyfikatu Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 w jednym języku (koszt wydania certyfikatu w dodatkowym języku wynosi 70,00 PLN; certyfikaty wydawane są w języku polskim, niemieckim i angielskim),

UWAGA
W ramach studiów możliwe jest uzyskanie Certyfikatu SCC
SCC(Safety Certificate Contractors) to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków wymagany w krajach Europy Zachodniej.
Certyfikat SCC stanowi dowód poznania i zachowania przez pracownika zasad bezpieczeństwa systemu SCC i uprawnia do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach branży budowlanej, montażowo-instalacyjnej, maszynowej, transportowej, mechanicznej, elektrycznej, chemii i petrochemii oraz oczyszczalniach i firmach remontowych na terenie m.in. Holandii, Austrii, Niemczech, Szwajcarii i Belgii.
Czas trwania szkolenia: dwa dni szkoleniowe (24 godziny dydaktyczne)
Koszt szkolenia: koszt szkolenia dla studentów i absolwentów WISBiOP w Radomiu wynosi
tylko 1050,00 PLN brutto/os
Minimalna ilość uczestników 17
Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do otrzymania dwujęzycznego Certyfikatu SCC
Certyfikat jest ważny 10 lat.
Szkolenie i egzamin przeprowadzane są w języku polskim.
Korzyści z ukończenia szkolenia:
– potwierdzenie znajomości wymagań systemu SCC,
– zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, w tym jako pracownik służby BHP,
-możliwość wyjazdów na kontrakty za granicę i świadczenia usług w zakresie BHP dla polskich firm realizujących usługi podwykonawcze dla przedsiębiorstw zagranicznych