Budownictwo – studia inżynierskie

Stacjonarne i zaoczne studia na kierunku budownictwo

Studia na kierunku budownictwo w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu są prowadzone na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na poziomie studiów wyższych  I-go stopnia.

Są to studia o profilu praktycznym.

Specjalności na studiach na kierunku budownictwo:

 1. konstrukcyjno-budowlana,
 2. inżynieryjna drogowa,
 3. instalacyjna sanitarna,
 4. budownictwo energooszczędne.

UWAGA! Dana specjalność jest uruchamiana dla grupy co najmniej 20 osobowej.

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku), kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku budownictwo z tytułem inżyniera budownictwa.

Sylwetka absolwenta po studiach I stopnia po kierunku budownictwo

Absolwent Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, który ukończył kierunek studiów budownictwo i otrzymał dyplom inżyniera budownictwa jest właściwie przygotowany teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy zawodowej bezpośrednio po studiach i wykonywania zadań w całym procesie inwestycyjnym od fazy przygotowania, organizacji i realizacji aż do końcowego rozliczenia.

Jest specjalistą, który wykorzystując nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne posiada podstawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, wykonawstwa i remontów obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich, a także nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi.

Jest o­n także przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie realizacji obiektów budowlanych, tj. budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli inżynierskich i obiektów małej architektury oraz projektowania prostych konstrukcji budowlanych.

W przyszłości, po uzyskaniu uprawnień budowlanych będzie sprawował samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w określonym zakresie w projektowaniu, kierowaniu robotami budowlanymi i nadzorowaniu.

Perspektywy zawodowe po studiach I-go stopnia na kierunku budownictwo:

 • zarówno duża jak i mała firma budowlana i plac budowy (kierownik budowy),
 • zarząd przedsiębiorstwa (np. specjalista w dziale przygotowania produkcji lub rozliczeń),
 • pracownia projektowa ( np. projektant lub kosztorysant w zespole konstrukcji budowlanych), inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • inspektor nadzoru budowlanego w organach administracji państwowej i samorządowej oraz w każdym zakładzie, instytucji i organizacji przygotowującej i realizującej inwestycje własne lub świadczącej na zlecenie zastępstwo inwestycyjne.

W pracowni projektowej absolwent będzie mógł wykorzystać nabyte w Uczelni umiejętności:

 • w posługiwaniu się oprogramowaniem komputerowym do obliczeń statycznych płaskich i przestrzennych konstrukcji budowlanych,
 • w posługiwaniu się programami graficznymi AutoCAD do wykonywania rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych,
 • modelowania i wykonywania rysunków przestrzennych 3D konstrukcji budowlanych i inżynierskich.

Absolwent WISBiOP w Radomiu jest przygotowany jest do podjęcia studiów II stopnia na wszystkich uczelniach w całym kraju na kierunku budownictwo.

Studia inżynierskie na kierunku budownictwo – wymagania:

Kandydaci chcący dostać się na studia inżynierskie na kierunku budownictwo muszą posiadać:

 • świadectwo dojrzałości
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające brak przeciwwskazań do rozpoczęcia studiów na kierunku budownictwo
 • dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów

Kandydat powinien również uiścić opłatę wstępną oraz rekrutacyjną.

Wyżej wymienione wymagania to najważniejsze czynniki decydujące o tym, czy kandydat dostanie się na studia.

Do kogo skierowane są studia inżynierskie na kierunku budownictwo?

Studia inżynierskie na kierunku budownictwo skierowane są dla osób interesujących się dziedziną z zakresu budownictwa. Kandydaci powinni mieć zdolność analitycznego myślenia. Ten kierunek studiów jest idealny dla każdego, kto chcące w przyszłości pracować na samodzielnym stanowisku i móc samodzielnie realizować różne projekty.

Dlaczego warto udać się na studia inżynierskie budownictwo w WISBiOP?

Ukończenie studiów inżynierskich na kierunku budownictwo daje naprawdę ogromne możliwości. Jedną z zalet ukończenia takich studiów jest posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu budownictwa, która przydaje się nie tylko w pracy, ale również w życiu prywatnym.

Każdy absolwent może liczyć na dobrze płatne stanowisko w prestiżowych firmach. Po takim kierunku studiów ścieżka kariery stoi otworem przed każdym absolwentem. Spełnienie zawodowe oraz możliwość współpracy z dużymi firmami to ogromna szansa na rozwój zawodowy.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą innych kierunków studiów inżynierskich oraz studiów podyplomowych.