Formularz rekrutacyjny

Wybierz aktywność:
Studia inżynierskie (w tym mobilne)
Wybierz kierunek
Dane osobowe
Nazwisko:
Imię, imiona:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Imiona rodziców:
Adres zamieszkania
Obywatelstwo:
Pesel:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Stosunek do powszechnego obowiązku służby wojskowej*
żołnierz zawodowy
przedpoborowy
poborowy
rezerwista
zwolniony
* wypełniają tylko kandydaci na studia inżynierskie


Ukończona szkoła ponadgimnazjalna
Nazwa szkoły:
Miejscowość:
Rok ukończenia:
Uzyskany tytuł:
Języki obce*
Wybieram język obcy:
Poziom zaawansowania:
* wypełniają tylko kandydaci na studia inżynierskie
Podstawowe źródło utrzymania rodziny studenta*
gospodarstwo_rolne
własna działalność gospodarcza
praca_zawodowa
inne

Prawidłowość danych zawartych w podaniu potwierdzam podpisem
Miejscowość Data