Studia podyplomowe

Prowadzone przez Wyższą Inżynierską Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu studia podyplomowe realizowane są na podstawie art. 8 ust. 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym („Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelnie”).

Kierunki studiów podyplomowych w WISBiOP w Radomiu:

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe w Radomiu

W studiach podyplomowych mogą uczestniczyć osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie)*

1. rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych,
2. przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń,
3. warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów oraz dokonanie wpłaty wpisowego,
4. zgłoszenia na studia można dokonywać w trybie on-line.

* w przypadku studiów podyplomowych budownictwo – wyższe wykształcenie I lub II stopnia w zakresie inżynierii środowiska, w przypadku studiów podyplomowych inżynieria środowiska – wyższe wykształcenie I lub II stopnia w zakresie budownictwa.

Kandydaci studiów podyplomowych składają następujące dokumenty:

• podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania),
• dyplom ukończenia studiów wyższych w oryginale /odpisie lub poświadczona notarialnie kopia,
• 2 aktualne fotografie,
• potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego,
• oświadczenie finansowe dotyczące zasad uiszczania opłat czesnego (do pobrania),
• klauzula informacyjna (pobierz).

Warunki uruchomienia studiów podyplomowych w WISBiOP w Radomiu

  • uruchomienie danej specjalności studiów podyplomowych zależy od ilości zgłoszeń /minimalna ilość zgłoszeń na specjalność wynosi 20 osób/,
  • kandydaci, którzy dokonali wpłaty wpisowego na specjalność, która nie zostanie uruchomiona z powodu braku wystarczającej liczby kandydatów, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymać zwrot wpłaty.

Studia podyplomowe na WISBiOP w Radomiu – korzyści

Każdy absolwent kończący studia podyplomowe w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji w Radomiu otrzymuje dyplom potwierdzający nabytą wiedzę oraz umiejętności.

Wybór studiów podyplomowych w naszej szkole to najlepsza decyzja. Nasi absolwenci kończący studia mogą ubiegać się o wyższe stanowiska pracy. Możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i dokształcania się może pomóc w rozwoju zawodowym.

Pracodawcy często zwracają uwagę na ukończone studia i posiadanie dyplomów, co często wpływa na decyzję pracodawcy o zatrudnieniu kandydata, który ma większe kwalifikacje.

Dziekanat Studiów Podyplomowych
26-600 Radom, ul. Grzybowska 4/6
tel. 48 385-13-14, tel. 48/385-11-16 wew. 32
e-mail: podyplomowe@wisbiop.pl

Partnerzy:

College Medyczny
ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce
Email: sekretariat@college-med.pl
Telefon: 41-33-08-800
Kursy i szkolenia: 535-60-60-14

Puławska Szkoła Wyższa
24-100 Puławy, ul. Moniuszki 1
tel.: 81/888-81-11, tel./fax.: 81/887-49-49
www.psw.pulawy.pl, e-mail: psw@psw.pulawy.pl

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o.
91-334 Łódz, ul. Kwidzyńska 14
tel.: 42/640-60-14, tel./fax.: 42640-65-38
www.auipe.pl, e-mail: agencja@auipe.pl

Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe „ALFA”
06-400 Ciechanów, ul. Żórawskiego 5, lokal 24 – II p.
tel.: 517 717 276
www.ces-alfa.pl, e-mail biuro@ces-alfa.pl

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
20-086 Lublin, ul. Szewska 4
tel./fax.: 81/532-13-39
www.wktir.pl, e-mail: info@wktir.pl

Lubuski Klub Techniki i Racjonalizacji
65-155 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3/B-39
tel./fax.: 68 45-61-570
www.lktir.com, e-mail:  office@lktir.com

Grupa Interlis
62-800 Kalisz, ul. Górnoslaska  56
tel.: 62/753-45-30, tel./fax.: 62/753-45-40
www.interlis.pl, e-mail: biuro@interlis.pl

„Oświata – Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji sp. z o.o.
80-107 Gdansk, ul. Malczewskiego 51
tel.: 58/303-30-30, tel./fax.: 58/302-49-71
www.oswiatalingwista.pl, e-mail: info@oswiatalingwista.pl

„Oświata” Spółdzielnia Pracy
Wrocław, ul. Ruska 46B
tel./fax.: 71/343-77-77
www.oswiata.wroc.pl, e-mail: oswiata@oswiata.wroc.pl