WISBiOP w Radomiu

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu to działająca od 2002 roku niepubliczna uczelnia techniczna, która realizuje studia pierwszego stopnia na kierunkach o profilu praktycznym: budownictwo oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.

Uczelnia rozpoczęła działalność na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 maja 2002 r., zezwalającej na utworzenie uczelni i prowadzenie przez nią wyższych studiów zawodowych. Uczelnia została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 102 (obecnie 243) na mocy decyzji MEN DSW-3-4001-769/TT/02.

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu od początku swej działalności oprócz studiów inżynierskich realizowała w Radomiu i w wielu regionach Polski także wszelkiego rodzaju szkolenia, kursy oraz kierunkowe studia podyplomowe. Ponadto Uczelnia zrealizowała ponad 30 projektów z funduszy unijnych, obejmujących różne formy kształcenia. Uczelnia posiada dobrą bazę dydaktyczną  i naukową, wymagane minimum kadrowe, wykwalifikowany personel administracyjny  oraz ustaloną pozycję w kraju. Posiada także nowoczesne platformy do kształcenia na odległość.

Wiodącym kierunkiem kształcenia jest bezpieczeństwo i higiena pracy. Realizowany przez Uczelnię program studiów na tym kierunku jako jedyny w kraju posiada akredytację Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego – Certyfikat Akredytacji Programu Kształcenia (Nr 16/PK/2012), potwierdzający spełnienie wymogów krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Absolwenci tego kierunku to obecnie  m.in. osoby ze stopniem naukowym doktora, eksperci CIOP, nauczyciele akademiccy, członkowie ogólnopolskich stowarzyszeń pracowników służby BHP, autorzy artykułów. Na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy realizowane są  także specjalistyczne studia podyplomowe  na kilku poziomach m.in. badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, dla kandydatów do pracy w służbie BHP i inne, w tym również studia z certyfikatem TÜV Akademia Polska

            Program na kierunku budownictwo został opracowany na podstawie „zestawień przedmiotów i godzin zajęć” dla studiów I stopnia postulowanych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, tj. organ nadzorujący tryb postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego. (POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA. – Raport „Analiza programów nauczania wyższych uczelni kształcących kadry dla budownictwa” Warszawa, grudzień 2011). W efekcie program nauczania realizowany w WISBiOP w Radomiu obejmuje więcej godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne  niż w innych szkołach wyższych.

           Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu jest uczelnią rekomendowaną przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oraz uzyskiwała kilkakrotnie tytuły: LIDERA REGIONU , WIARYGODNEJ SZKOŁY oraz UCZELNI LIDERÓW. Ponadto Uczelnia uzyskała prestiżową Nagrodę Radomski Laur Techniki w kategorii ”Nauka i Oświata” przyznaną przez Kapitułę Radomskiej Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.