Plany zajęć

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Terminarz zjazdów (semestr zimowy) (pobierz)
Terminarz zjazdów (semestr letni) (pobierz)
Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 (pobierz)

Informacja Dziekana WISBiOP w Radomiu w sprawie sesji egzamincyjnej w semestrze letnim (zobacz)

Informacja o organizacji zdalnej zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy – studia podyplomowe (przejdź)

Informacja o organizacji zdalnej zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy (przejdź)

Informacja o organizacji zdalnej zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na kierunku Budownictwo (przejdź)

Szanowni Państwo, 

W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników   WISBiOP w Radomiu zajęcia w dniach 18-19.04.2020r. oraz 25-26.04.2020r. zostają odwołane.

 

Termin składania indeksów

Studenci, którzy nie złożyli indeksów do dnia 15.03.2020 r. proszeni są o przesyłanie skanów kart okresowych osiągnięć oraz podań do dziekana na adres e-mail: dziekanat@wisbiop.pl
Istnieje możliwość pozostawienia indeksów, kart okresowych osiągnięć oraz wszelkiej korespondencji w skrzynce pocztowej znajdującej się przy drzwiach wejściowych do Uczelni.

KOMUNIKAT Nr 4
REKTORA  WYŻSZEJ  INŻYNIERSKIEJ  SZKOŁY  BEZPIECZEŃSTWA 
I  ORGANIZACJI  PRACY w RADOMIU

z dnia 16.03.2020 r.

 

Szanowni Państwo, 


W   związku  z   występowaniem przypadków   koronawirusa  w  Polsce i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego,  mając  na uwadze   
Państwa  bezpieczeństwo   oraz   pracowników   WISBiOP w Radomiu,   przedłużam termin składania  wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 do dnia 18.04.2020 r.
 

Osoby ubiegające się o stypendium powinny przesłać skan odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail dziekanat@wisbiop.pl do dnia 05.04.2020 r. 
Oryginały dokumentów powinny zostać dostarczone do dnia 18.04.2020 r.

 

 

R E K T O R
 dr Anna Sas-Badowska
prof. WISBiOP w Radomiu

Komunikat Nr 3
REKTORA WYŻSZEJ INŻYNIERSKIEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA
I ORGANIZACJI PRACY W RADOMIU
z dnia 13.03.2020 r.

Legitymacje studenckie automatycznie przedłużone

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów ważność elektronicznych  legitymacji studenckich, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności osobistego stawiania się w dziekanacie.

Komunikat Nr 2
REKTORA WYŻSZEJ INŻYNIERSKIEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA
I ORGANIZACJI PRACY W RADOMIU
z dnia 13.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników WISBiOP, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w Uczelni jedynie do spraw koniecznych i pilnych. W pozostałych przypadkach prosimy, aby kontakt z Uczelnią odbywał się drogą telefoniczną lub na adres e-mail.

Od dnia 16.03.2020 r. Uczelnia będzie czynna w godz. 9.00 – 13.00.

Rektorat
tel. 48/385-11-16
e-mail: wisbiop@wisbiop.pl

Dziekanat
tel. 48 385-13-14
e-mail: dziekanat@wisbiop.pl
tel. 48/385-11-16 wew. 32

Z poważaniem
REKTOR
WISBiOP w Radomiu
dr Anna Sas-Badowska
prof. WISBiOP w Radomiu

 

KOMUNIKAT NR 1
REKTORA WYŻSZEJ INŻYNIERSKIEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA
I ORGANIZACJI PRACY w RADOMIU

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

 

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożeniem zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art.50 i art.51 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) zarządzam, co następuje:


 

  1. Od dnia 11.03.2020 r. do dnia 05.04.2020 r. odwołuje się wszystkie formy zajęć dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych. Cześć zajęć, w miarę możliwości będzie realizowana w formie zdalnej. Ewentualne zaległości, a w szczególności ćwiczenia
    i zajęcia laboratoryjne zostaną zrealizowane w terminie późniejszym w formie określonej przez dziekana.

  2. Odwołuje się konsultacje dla studentów na terenie Uczelni. Konsultacje mogą być przeprowadzane w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.

  3. Wstrzymuje się możliwość korzystania z infrastruktury dydaktycznej Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

  4. Zaleca się, aby kontakt z dziekanatem Uczelni odbywał się drogą telefoniczną lub na adres e-mail.

  5. Przypomina się, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz udać się do właściwego miejscowego oddziału zakaźnego (nie na szpitalny oddział ratunkowy SOR).


 

Na terenie Radomia:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu  

tel. 48 345 15 89 oraz telefon alarmowy czynny po godzinach pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy 690-122-050 lub 508 526 676 

 

Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr. Tytusa Chałubińskiego, ul. Tochtermana 1

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie - 800-190-590


 

R E K T O R
dr Anna Sas-Badowska
prof. WISBiOP w Radomiu


 

Studia niestacjonarne – plan zajęć

Semestr II:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

14-15.03.2020 r. (pobierz)
28-29.03.2020 r. (pobierz)
04-05.04.2020 r. (pobierz)
18-19.04.2020 r. (pobierz)
25-26.04.2020 r. (pobierz)

16-17.05.2020 r. (pobierz)
23-24.05.2020 r. (pobierz)
06-07.06.2020 r. (pobierz)
20-21.06.2020 r. 
(pobierz)
27-28.06.2020 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO

29-01.03.2020 r. (pobierz)
14-15.03.2020 r. (pobierz)
28-29.03.2020 r. (pobierz)
04-05.04.2020 r. (pobierz)
18-19.04.2020 r. (pobierz)
25-26.04.2020 r. (pobierz)

16-17.05.2020 r. (pobierz)
23-24.05.2020 r. (pobierz)
06-07.06.2020 r. (pobierz)
20-21.06.2020 r. 
(pobierz)
27-28.06.2020 r. (pobierz)

Semestr IV:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

29-01.03.2020 r. (pobierz)
14-15.03.2020 r. (pobierz)
28-29.03.2020 r. (pobierz)
04-05.04.2020 r. (pobierz)
18-19.04.2020 r. (pobierz)
25-26.04.2020 r. (pobierz)

16-17.05.2020 r. (pobierz)
23-24.05.2020 r. (pobierz)
06-07.06.2020 r. (pobierz)
20-21.06.2020 r. 
(pobierz)
27-28.06.2020 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO

29-01.03.2020 r. (pobierz)
14-15.03.2020 r. (pobierz)
28-29.03.2020 r. (pobierz)
04-05.04.2020 r. (pobierz)
18-19.04.2020 r. (pobierz)
25-26.04.2020 r. (pobierz)

16-17.05.2020 r. (pobierz)
23-24.05.2020 r. (pobierz)
06-07.06.2020 r. (pobierz)
20-21.06.2020 r. 
(pobierz)
27-28.06.2020 r. (pobierz)

Semestr VI:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
29-01.03.2020 r. (pobierz)
14-15.03.2020 r. (pobierz)
28-29.03.2020 r. (pobierz)
04-05.04.2020 r. (pobierz)
18-19.04.2020 r. (pobierz)
25-26.04.2020 r. (pobierz)

16-17.05.2020 r. (pobierz)
23-24.05.2020 r. (pobierz)
06-07.06.2020 r. (pobierz)
20-21.06.2020 r. 
(pobierz)
27-28.06.2020 r. (pobierz)
 

BUDOWNICTWO - inżynieryjna-drogowa

29-01.03.2020 r. (pobierz)
14-15.03.2020 r. (pobierz)
28-29.03.2020 r. (pobierz)
04-05.04.2020 r. (pobierz)
18-19.04.2020 r. (pobierz)
25-26.04.2020 r. (pobierz)

16-17.05.2020 r. (pobierz)
23-24.05.2020 r. (pobierz)
06-07.06.2020 r. (pobierz)
20-21.06.2020 r. 
(pobierz)
27-28.06.2020 r. (pobierz)

BUDOWNICTWO - konstrukcyjno-budowlana

29-01.03.2020 r. (pobierz)
14-15.03.2020 r. (pobierz)
28-29.03.2020 r. (pobierz)
04-05.04.2020 r. (pobierz)
18-19.04.2020 r. (pobierz)
25-26.04.2020 r. (pobierz)

16-17.05.2020 r. (pobierz)
23-24.05.2020 r. (pobierz)
06-07.06.2020 r. (pobierz)
20-21.06.2020 r. 
(pobierz)
27-28.06.2020 r. (pobierz)

Studia podyplomowe – plan zajęć

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

29-01.03.2020 r. (pobierz)
04-05.04.2020 r. (pobierz)
25-26.04.2020 r. (pobierz)

23-24.05.2020 r. (pobierz)
20-21.06.2020 r. 
(pobierz)
27-28.06.2020 r. (pobierz)