Gospodarka wodna – studia podyplomowe

Kierunek studiów – Gospodarka wodna związany jest z potrzebami społeczno- gospodarczymi naszego kraju. Coraz częściej mamy do czynienia z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi i atmosferycznymi. Ten kierunek studiów omawia w szerokim aspekcie wszystkie sprawy związane z zasadami gospodarowania wodą, zasady projektowania i eksploatacji budowli hydrotechnicznych oraz zagadnienia związane z monitoringiem i kontrolą czystości wód powierzchniowych.

Cel zaocznych studiów podyplomowych Gospodarka wodna

Celem studiów jest wykształcenie ekspertów zdolnych do analizowania, planowania i zarządzania zasobami wodnymi. Poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania, studia oferują dogłębną analizę technologii, legislacji, ekonomii i ekologii związanej z gospodarką wodną. Jest to klucz do zrozumienia i reagowania na dynamiczne zmiany środowiska oraz do wspierania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Studia podyplomowe Gospodarka wodna – dla kogo?

Studia adresowane są do: pracowników PGW Wody Polskie, pracowników samorządowych związanych z wykonywaniem zadań związanych z gospodarką wodną i zarządzaniem kryzysowym oraz wszystkich osób, którym tematyka związana z gospodarowaniem wodą jest szczególnie bliska.

Forma organizacji zajęć studiów podyplomowych Gospodarka wodna w Radomiu

Zajęcia realizowane są w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio dwa razy w miesiącu w godzinach od 8:30 do 17:35, w siedzibie Uczelni przy ul. Grzybowskiej 4/6 w Radomiu oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub aplikacji MS TEAMS.

Zaoczne studia podyplomowe Gospodarka wodna – wymagania wobec kandydatów

W studiach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Czas trwania studiów zaocznych studiów podyplomowych gospodarka wodna w Radomiu

Dwa semestry to optymalny czas na nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego działania w dziedzinie gospodarki wodnej. Obejmuje to zarówno teorię, jak i praktykę, z możliwością realizacji projektów praktycznych.

Absolwenci studiów podyplomowych Gospodarka wodna otrzymują:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Koszt studiów zaocznych studiów podyplomowych gospodarka wodna w Radomiu:

100,00 PLN wpisowe (płatne przy zapisie),
2 x 2300 PLN czesne (możliwość wpłat w systemie ratalnym).

Studia podyplomowe Gospodarka Wodna to nie tylko inwestycja w indywidualną przyszłość zawodową, ale także wkład w społeczeństwo i ekologię. Edukacja w tej dziedzinie jest krokiem naprzód w kierunku lepszego zrozumienia i zarządzania zasobami wodnymi, co ma kluczowe znaczenie w obliczu współczesnych wyzwań środowiskowych.

Zapraszamy do kontaktu oraz do zapoznania się z pozostałymi kierunkami studiów podyplomowych, w tym Budownictwo drogowe oraz Audytor energetyczny uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

tel./fax , 48 385 11 16, 48 385 13 14

dziekanat@wisbiop.pl