Gospodarka wodna – studia podyplomowe

Kierunek studiów – Gospodarka wodna związany jest z potrzebami społeczno- gospodarczymi naszego kraju. Coraz częściej mamy do czynienia z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi i atmosferycznymi. Ten kierunek studiów omawia w szerokim aspekcie wszystkie sprawy związane z zasadami gospodarowania wodą, zasady projektowania i eksploatacji budowli hydrotechnicznych oraz zagadnienia związane z monitoringiem i kontrolą czystości wód powierzchniowych.

 

Studia adresowane są do: pracowników PGW Wody Polskie, pracowników samorządowych związanych z wykonywaniem zadań związanych z gospodarką wodną i zarządzaniem kryzysowym oraz wszystkich osób, którym tematyka związana z gospodarowaniem wodą jest szczególnie bliska.

W studiach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Czas trwania studiów: dwa semestry

Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio dwa razy w miesiącu w godzinach od 8:30 do 17:35, w siedzibie Uczelni przy ul. Grzybowskiej 4/6 w Radomiu oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub aplikacji MS TEAMS.

Absolwenci studiów otrzymują:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Wymagania wobec kandydatów:

Uczestnikami studiów mogą być osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim). O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt studiów:
100,00 PLN wpisowe (płatne przy zapisie),
2 x 2300 PLN czesne (możliwość wpłat w systemie ratalnym).