Budownictwo drogowe – studia podyplomowe

BUDOWNICTWO DROGOWE

Studia adresowane są do: pracowników przedsiębiorstw drogowych, administracji drogowej, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz wszystkich osób, które chcą zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje z zakresu inżynierii drogowej. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Czas trwania studiów: dwa semestry

Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio dwa razy
w miesiącu w godzinach od 8:30 do 17:35, w siedzibie Uczelni przy ul. Grzybowskiej 4/6
w Radomiu oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub aplikacji MS TEAMS.

Bloki tematyczne (m.in.):

– Inżynieria materiałów drogowych
– Projektowanie dróg
– Budownictwo komunikacyjne
– Nawierzchnie dróg i technologia robót drogowych
– Zasady odwadniania dróg i obiektów inżynierskich
– Organizacja i prowadzenie robót ziemnych w drogownictwie
– Utrzymanie i remonty dróg
– Ochrona środowiska przy projektowaniu, budowie  i utrzymaniu dróg

Absolwent studiów podyplomowych uzyska:

– wiedzę z zakresu projektowania dróg

– wiedzę na temat materiałów drogowych, nawierzchni dróg i technologii robót drogowych

– wiedzę z zakresu remontu dróg

– wiedzę z zakresu ochrony środowiska przy realizacji inwestycji drogowych.

Absolwent studiów podyplomowych potrafi:

– organizować i prowadzić roboty ziemne

–  zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego

–  sklasyfikować obiekty inżynierskie

– określić stan techniczny dróg.

 

Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do podjęcia pracy w:

– przedsiębiorstwach drogowych

– w urzędach administracji państwowej i samorządowej w działach odpowiedzialnych
za  projektowanie, budowanie i utrzymanie dróg

– w laboratoriach drogowych

– w biurach projektowych

– w przedsiębiorstwach realizujących prace drogowe.

Absolwenci studiów otrzymują:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Wymagania wobec kandydatów:

Uczestnikami studiów mogą być osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim).

Koszt studiów:
100,00 PLN wpisowe (płatne przy zapisie),
3 500,00 PLN czesne (możliwość wpłat w systemie ratalnym).