Budownictwo. Studia inżynierskie

Studia na kierunku budownictwo w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu są prowadzone na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na poziomie studiów wyższych  I-go stopnia.

Są to studia o profilu praktycznym.

SPECJALNOŚCI:

 1. konstrukcyjno-budowlana,
 2. inżynieryjna drogowa,
 3. instalacyjna sanitarna,
 4. budownictwo energooszczędne.

UWAGA! Dana specjalność jest uruchamiana dla grupy co najmniej 20 osobowej.

Studia trwaja 7 semestrów (3,5 roku), kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku budownictwo z tytułem inżyniera budownictwa

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Wyższej Inżynierskiej Szkoly Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, który ukonczył kierunek studiów budownictwo i otrzymał dyplom inżyniera budownictwa jest wlaściwie przygotowany teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy zawodowej bezpośrednio po studiach i wykonywania zadań w calym procesie inwestycyjnym od fazy przygotowania, organizacji i realizacji aż do końcowego rozliczenia. Jest specjalistą, który wykorzystując nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne posiada podstawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, wykonawstwa i remontów obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich, a także nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi.

Jest o­n także przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie realizacji obiektów budowlanych, tj. budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli inżynierskich i obiektów małej architektury oraz projektowania prostych konstrukcji budowlanych.

W przyszłosci, po uzyskaniu uprawnień budowlanych będzie sprawował samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w określonym zakresie w projektowaniu, kierowaniu robotami budowlanymi i nadzorowaniu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE – miejsce pracy:

 • zarówno duża jak i mała firma budowlana i plac budowy (kierownik budowy),
 • zarząd przedsiębiorstwa (np. specjalista w dziale przygotowania produkcji lub rozliczeń),
 • pracownia projektowa ( np. projektant lub kosztorysant w zespole konstrukcji budowlanych), inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • inspektor nadzoru budowlanego w organach administracji państwowej i samorządowej oraz w każdym zakładzie, instytucji i organizacji przygotowującej i realizującej inwestycje własne lub świadczącej na zlecenie zastępstwo inwestycyjne.

W pracowni projektowej absolwent będzie mógł wykorzystać nabyte w Uczelni umiejętności:

 • w posługiwaniu się oprogramowaniem komputerowym do obliczeń statycznych płaskich i przestrzennych konstrukcji budowlanych,
 • w posługiwaniu się programami graficznymi AutoCAD do wykonywania rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych,
 • modelowania i wykonywania rysunków przestrzennych 3D konstrukcji budowlanych i inżynierskich,

Absolwent WISBiOP w Radomiu jest przygotowany jest do podjęcia studiów II stopnia na wszystkich uczelniach w całym kraju na kierunku budownictwo

Kontakt:

Dziekanat Wydziału Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy
26-600 Radom, ul.Grzybowska 4/6
tel. 48/385-13-14, 385-11-16 wew. 32
e-mail: dziekanat@wisbiop.pl

Oferta / przez

Post Author: