Baza dydaktyczna

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, jako jeden z głównych celów postawila sobie dbalość o jak najlepsze warunki kształcenia dla studentów i wykładowców.

Do prowadzenia zajęć dydaktycznych Uczelnia posiada własne, przystosowane dla osób niepełnosprawnych obiekty, w których do dyspozycji studentów przeznaczono:

  • 17 sal wykładowych i seminaryjnych o pow. 36 – 198 m2
  • 18 laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt naukowo – badawczy,
  • 3 pracownie komputerowe z bogatym oprogramowaniem użytkowym,
  • 2 kreślarnie wyposażone w stanowiska kreślarskie typu REISS.

Uczelnia posiada także:
- bezpłatne parkingi dla ponad 200 samochodów,
- miejsca noclegowe w pokojach 2 i 3 osobowych,
- własne platformy e-learningowe umożliwiające kształcenie na odległość.

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu to dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu studiów wyłącznie technicznych, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego – inżyniera.

 

Baza naukowa

Kadrę dydaktyczną Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu tworzą, obok doświadczonych nauczycieli akademickich WISBIOP, wykładowcy uznanych polskich uczelni jak: Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Ślaska, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Radomski, Akademia Rolnicza w Krakowie, Politechnika Warszawska, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Grono wykładowców uzupełniają: biegli sądowi do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, ds. maszyn i urządzeń, rzeczoznawcy posiadający uprawnienia głównego inspektora pracy do opiniowania projektów pod wzgledem BHP i ergonomii.

Większość wykładowców na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w WISBIOP w Radomiu to osoby posiadające certyfikaty Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, które przez wiele lat pracowały i nadal pracują w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tak dobrana kadra naukowa gwarantuje nie tylko poznawanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim zagadnień praktycznych, co jest bardzo cenne dla jakości i efektywności kształcenia.

Nie bez znaczenia jest fakt posiadania wykwalifikowanej kadry administracyjnej, zapewniającej sprawną i fachową obsługę studentów i interesantów.