Specjalista ds. ochrony środowiska

Studia adresowane są do: pracowników urzędów administracji państwowej i samorządowej, osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska w przedsiębiorstwach, podmiotów gospodarczych, instytucji branży ochrony środowiska oraz wszystkich osób, które chcą zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania ochroną środowiska.

Liczba godzin: 160 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia realizowane są w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio dwa razy w miesiącu w godzinach od 8:30 do 17:35, w siedzibie Uczelni przy ul. Grzybowskiej 4/6 w Radomiu oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Bloki tematyczne:
– Podstawowe wymagania prawne w zakresie ochrony powietrza, wody i gleby
– Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami
– Ochrona przed hałasem
– Ochrona gleby
– Gospodarka wodno-ściekowa
– Gospodarka odpadami
– System ekozarządzania i audytu (EMAS)
– System zarządzania środowiskiem.

Absolwent studiów podyplomowych posiada: wiedzę z zakresu ochrony środowiska, współczesnych zagrożeń dla środowiska, procesów i metod stosowanych w celu ich ograniczenia i eliminacji oraz dotyczącą aktualnych zobowiązań przedsiębiorcy korzystającego ze środowiska, tj.: emitującego gazy, pyły do powietrza, w tym eksploatującego źródła ciepła i pojazdy silnikowe, odprowadzającego ścieki do wód i gleby, wykorzystującego wodę do procesów gospodarczych, wytwarzających odpady i produkty w opakowaniach oraz potrafi:

  • identyfikować źródła zanieczyszczeń i naliczać opłaty za korzystanie ze środowiska,
  • sporządzać deklaracje, zgłoszenia i wnioski o pozwolenie emisyjne,
  • sporządzać raporty obejmujące emisję do powietrza,
  • sporządzać zgłoszenia i oceny wodnoprawne,
  • realizować sprawozdawczość gminną oraz sprawozdawczość przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania odpadami oraz związanych z opłatą produktową,
  • audytować wewnętrzne systemy zarządzania środowiskiem.

Absolwenci studiów otrzymują:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu,
  • certyfikat Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001:2015.

Wymagania wobec kandydatów:
Uczestnikami studiów mogą być osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim).

Koszt studiów:
100,00 PLN wpisowe (płatne przy zapisie),
3 200,00 PLN czesne (możliwość wpłat w systemie ratalnym).