REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021. Studia inżynierskie.

Uczelnia prowadzi rekrutacje na następujące kierunki studiów I stopnia:
– bezpieczeństwo i higiena pracy
– budownictwo

Informacje dla kandydatów na studia inżynierskie:
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu prowadzi kształcenie wyłącznie na kierunkach technicznych: budownictwo, oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Studia realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, również jako studia mobilne.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 7 semestrów. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych i tytuł zawodowy inżyniera na wybranym kierunku kształcenia po złożeniu egzaminu dyplomowego oraz pracy dyplomowej.

Zasady rekrutacji:
Na studia można dokonać zapisu poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej: http://www.wisbiop.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza należy dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych na Uczelnie.

Prosimy o składanie dokumentów drogą elektroniczną (skany) na adres e-mail: dziekanat@wisbiop.pl, lub przesłać pocztą na adres ul. Grzybowska 4/6  26-600 Radom.

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych na każdy kierunek studiów:

• świadectwo dojrzałości w oryginale/odpisie lub poświadczonej notarialnie kopii,
• 4 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów
• oświadczenie finansowe dotyczące zasad uiszczania czesnego,
• potwierdzenie dokonania opłat: wstępnej i rekrutacyjnej.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania przez kandydata na studia:
Kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy:
podanie na studia (pobierz)
orzeczenie lekarskie i oświadczenie finansowe (pobierz)
ankieta dla studenta rozpoczynającego naukę w WISBiOP w Radomiu (pobierz)
klauzula informacyjna (pobierz)
Kierunek budownictwo:
podanie na studia (pobierz)
orzeczenie lekarskie i oświadczenie finansowe (pobierz)
ankieta dla studenta rozpoczynającego naukę w WISBiOP w Radomiu (pobierz)
klauzula informacyjna (pobierz)
UWAGA: Prosimy o składanie dokumentów drogą elektroniczną (skany) na adres e-mail: dziekanat@wisbiop.pl

Termin rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021: od 01.05.2020r. do 31.10.2020r.

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Opłata jednorazowa Opłata wpisowa 350,00 zł 350,00 zł
Opłata jednorazowa Opłata rekrutacyjna 50,00 zł 50,00 zł
Czesne za jeden semestr studiów
*możliwość wpłaty w dogodnych ratach również w systemie miesięcznym
Wpłata jednorazowa 2650,00 zł 2350,00 zł

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu:

BANK PEKAO S.A.
13 1240 1789 1111 0010 3520 0584

lub w kasie, w siedzibie Uczelni przy ul. Grzybowskiej 4/6.

Post Author: