Komunikaty w związku z wirusem SARS-CoV-2

Informacje dla studentów w sprawie ważności legitymacji studenckich.
Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji
Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.
Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

 

Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
2.3. Prawa i obowiązki studentów
2.3.1. Student ma prawo do uzyskania pełnej informacji dotyczącej przebiegu procesu kształcenia na odległość w ramach danego przedmiotu.
2.3.2. Student ma prawo do uzyskania wsparcia w zakresie obsługi systemu wspierającego uczenie się na odległość.
2.3.3. Student jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych organizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach określonych przez nauczyciela akademickiego zgodnie z uczelnianym Regulaminem Studiów.
2.3.4. Student jest zobowiązany do wykonywania i odpowiedniego raportowania wszystkich zadań określonych przez nauczyciela w ramach poszczególnych przedmiotów.
2.3.5. W przypadku nieobecności na zajęciach, prowadzonych w trybie synchronicznym student powinien mieć dostęp do treści edukacyjnych do wykorzystania w trybie offline na zasadach określonych przez kierownika przedmiotu lub kierownik przedmiotu może zalecić inną formę odrobienia tego typu zajęć.

 

Szanowni Państwo,
zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na terenie Uczelni pozostaną jedynie osoby niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania, a zatem:
1. Opłaty prosimy dokonywać w formie przelewów. Kasa Uczelni jest nieczynna.
2. Prosimy ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty na Uczelni. Mając na uwadze Państwa  bezpieczeństwo  oraz pracowników  WISBiOP zalecany jest kontakt z  Uczelnią drogą telefoniczną lub na adres e-mail. W sytuacjach niezbędnych prosimy o odwiedzanie Uczelni pojedynczo, bez osób towarzyszących, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu wizyty.
3. Bezpośredni telefon do dziekanatu 500 679 568,
adresy e-mail:
dziekanat@wisbiop.pl,
wisbiop@wisbiop.pl
4. Apelujemy o obowiązkowe dezynfekowanie rąk  po każdym wejściu do Uczelni.
5. Prosimy o PILNY kontakt z dziekanatem osoby, które nie zaliczył jeszcze sesji.

 

Szanowni Państwo,
zgodnie z informacją MNiSW z dnia 24 kwietnia 2020 r. kształcenie na studiach inżynierskich i studiach podyplomowych zostaje zawieszone do 24 maja 2020 r.
Zajęcia dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych WISBiOP w Radomiu odbywają się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Szanowni Państwo, 
W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników  WISBiOP w Radomiu zajęcia w dniach 18-19.04.2020r. oraz 25-26.04.2020r. zostają odwołane.

 

Szanowni Państwo, 
W   związku  z   występowaniem przypadków   koronawirusa  w  Polsce,  mając  na uwadze   Państwa  bezpieczeństwo  oraz pracowników   WISBiOP,  ograniczmy kontakty bezpośrednie i  zwracamy się z uprzejmą  prośbą o kontakt z  Uczelnią drogą telefoniczną lub na adres e-mail.
Adresy e-mail:
Rektorat
e-mail: wisbiop@wisbiop.pl
Dziekanat 
e-mail: dziekanat@wisbiop.pl
Kanclerz
e-mail: edukacja@wisbiop.pl
Bezpośrednie telefony
Dziekanat  500 679 568
Kanclerz      512 336 913
KOMUNIKAT Nr 4
REKTORA  WYŻSZEJ  INŻYNIERSKIEJ  SZKOŁY  BEZPIECZEŃSTWA
I  ORGANIZACJI  PRACY w RADOMIU
z dnia 16.03.2020 r.
Szanowni Państwo,
W   związku  z   występowaniem przypadków   koronawirusa  w  Polsce i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego,  mając  na uwadze
Państwa  bezpieczeństwo   oraz   pracowników   WISBiOP w Radomiu,   przedłużam termin składania  wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 do dnia 18.04.2020 r.
Osoby ubiegające się o stypendium powinny przesłać skan odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail dziekanat@wisbiop.pl do dnia 05.04.2020 r. 
Oryginały dokumentów powinny zostać dostarczone do dnia 18.04.2020 r.
R E K T O R
dr Anna Sas-Badowska
prof. WISBiOP w Radomiu
Komunikat Nr 3
REKTORA WYŻSZEJ INŻYNIERSKIEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA
I ORGANIZACJI PRACY W RADOMIU
z dnia 13.03.2020 r.
Legitymacje studenckie automatycznie przedłużone
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów ważność elektronicznych  legitymacji studenckich, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności osobistego stawiania się w dziekanacie.
Komunikat Nr 2
REKTORA WYŻSZEJ INŻYNIERSKIEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA
I ORGANIZACJI PRACY W RADOMIU
z dnia 13.03.2020 r.
Szanowni Państwo,
w związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników WISBiOP, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w Uczelni jedynie do spraw koniecznych i pilnych. W pozostałych przypadkach prosimy, aby kontakt z Uczelnią odbywał się drogą telefoniczną lub na adres e-mail.
Od dnia 16.03.2020 r. Uczelnia będzie czynna w godz. 9.00 – 13.00.
Rektorat 
tel. 48/385-11-16
e-mail: wisbiop@wisbiop.pl
Dziekanat 
tel. 48 385-13-14
e-mail: dziekanat@wisbiop.pl
tel. 48/385-11-16 wew. 32
Z poważaniem
REKTOR
WISBiOP w Radomiu
dr Anna Sas-Badowska
prof. WISBiOP w Radomiu

Komunikat Nr 2
REKTORA WYŻSZEJ INŻYNIERSKIEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA
I ORGANIZACJI PRACY W RADOMIU
z dnia 13.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników WISBiOP, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w Uczelni jedynie do spraw koniecznych i pilnych. W pozostałych przypadkach prosimy, aby kontakt z Uczelnią odbywał się drogą telefoniczną lub na adres e-mail.

Od dnia 16.03.2020 r. Uczelnia będzie czynna w godz. 9.00 – 13.00.

Rektorat 
tel. 48/385-11-16
e-mail: wisbiop@wisbiop.pl

Dziekanat 
tel. 48 385-13-14
e-mail: dziekanat@wisbiop.pl
tel. 48/385-11-16 wew. 32

Z poważaniem
REKTOR
WISBiOP w Radomiu
dr Anna Sas-Badowska
prof. WISBiOP w Radomiu

KOMUNIKAT NR 1
REKTORA WYŻSZEJ INŻYNIERSKIEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA
I ORGANIZACJI PRACY w RADOMIU
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożeniem zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art.50 i art.51 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) zarządzam, co następuje:
  1. Od dnia 11.03.2020 r. do dnia 05.04.2020 r. odwołuje się wszystkie formy zajęć dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych. Cześć zajęć, w miarę możliwości będzie realizowana w formie zdalnej. Ewentualne zaległości, a w szczególności ćwiczenia
    i zajęcia laboratoryjne zostaną zrealizowane w terminie późniejszym w formie określonej przez dziekana.

  2. Odwołuje się konsultacje dla studentów na terenie Uczelni. Konsultacje mogą być przeprowadzane w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.

  3. Wstrzymuje się możliwość korzystania z infrastruktury dydaktycznej Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

  4. Zaleca się, aby kontakt z dziekanatem Uczelni odbywał się drogą telefoniczną lub na adres e-mail.

  5. Przypomina się, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz udać się do właściwego miejscowego oddziału zakaźnego (nie na szpitalny oddział ratunkowy SOR).

Na terenie Radomia:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu  
tel. 48 345 15 89 oraz telefon alarmowy czynny po godzinach pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy 690-122-050 lub 508 526 676 
Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr. Tytusa Chałubińskiego, ul. Tochtermana 1
Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie – 800-190-590
R E K T O R
dr Anna Sas-Badowska
prof. WISBiOP w Radomiu

Post Author: