BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo zdrowotne i zarządzanie kryzysowe adresowane są do osób pragnących zdobyć pogłębioną wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego oraz wiedzę dotyczącą organów państwa, służb, straży, inspekcji i instytucji odpowiedzialnych za to bezpieczeństwo. A ponadto dotyczącą realizowanych zadań, procedur, obiegu informacji, koordynacji działań i organizacji współdziałania w tym zakresie oraz podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.

Czas trwania studiów: dwa semestry

Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio dwa razy w miesiącu w godzinach od 8:30 do 17:35, w siedzibie Uczelni przy ul. Grzybowskiej 4/6 w Radomiu oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Bloki tematyczne (m.in.):

Organizacja systemów opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie

– Podstawy zarządzania kryzysowego

– Zagrożenia w zarządzaniu kryzysowym

– Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego

– Choroby cywilizacyjne i epidemie w XXI wieku

– Bezpieczeństwo epidemiczne

– Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

– Służby ratownicze i porządkowo ochronne

– Media w zarządzaniu kryzysowym

– Pierwsza pomoc przedmedyczna

Absolwent studiów podyplomowych Bezpieczeństwo zdrowotne i zarządzanie kryzysowe uzyska wiedzę związaną z szeroko pojętym bezpieczeństwem a dotyczącą: zagrożeń i polityki bezpieczeństwa wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego, organizacji i funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie tego bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym.

Absolwent uzyska wszechstronne umiejętności analityczne, interpretacyjne i kreatywne podejścia do rozwiązywanych problemów, łatwość komunikowania rozwiązań i prowadzenia dyskusji, tolerancję dla alternatywnych punktów widzenia oraz zdolność do elastycznego rozwiązywania napotkanych problemów.

Absolwent stanie się pożądanym specjalistą dla opracowywania strategii tak państwowych, jak i sektora prywatnego w podejmowaniu priorytetowych decyzji i kooperacji działań na rzecz rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego, koordynacji działań z obszaru bezpieczeństwa zdrowotnego w firmach i instytucjach, a ponadto koordynatora placówki leczniczej czy pracownika jednostek samorządowych w zakresie organizacji ochrony zdrowia oraz działania podmiotów leczniczych.

Absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do podjęcia pracy w charakterze: kadry kierowniczej administracji rządowej i samorządowej, pracowników jednostek opieki zdrowotnej oraz pracowników instytucji i podmiotów wykonawczych systemu zarządzania kryzysowego na różnych jego poziomach, w ośrodkach interwencji kryzysowej, organizacjach non profit, organizacjach bezpieczeństwa publicznego oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających w zmiennym lub burzliwym otoczeniu.

Absolwenci studiów otrzymują:

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Wymagania wobec kandydatów:

Uczestnikami studiów mogą być osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim).

Koszt studiów:
100,00 PLN wpisowe (płatne przy zapisie),
3 200,00 PLN czesne (możliwość wpłat w systemie ratalnym).