AUDYTOR UPRAWNIONY DO WYDAWANIA ŚWIADECTW ENERGETYCZNYCH – studia podyplomowe

Wydział Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy

Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
w Radomiu

zaprasza na

STUDIA PODYPLOMOWE

AUDYTOR UPRAWNIONY DO WYDAWANIA ŚWIADECTW ENERGETYCZNYCH

Studia podyplomowe są adresowane do osób z tytułem magistra, inżyniera lub licencjata, w szczególności do absolwentów szkół wyższych uczelni technicznych, chcących poszerzyć wiedzę z zakresu problematyki energooszczędności w budownictwie, innowacyjnych metod pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania energii, w tym wykorzystania energii odnawialnych w nowych budynkach, a także w budynkach istniejących podczas ich termomodernizacji. Program studiów obejmuje zagadnienia budownictwa ogólnego, fizyki budowli, energetyki, ogrzewnictwa, wentylacji i chłodnictwa, a także wybrane elementy ekonomii i podstaw prawnych w obszarze dziedziny studium.

Adresaci: słuchaczami mogą być osoby, które ukończyły studia magisterskie, inżynierskie lub licencjackie na dowolnym kierunku. Studia podyplomowe przeznaczone są szczególnie dla:

  • inżynierów budownictwa zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją obiektów budowlanych i ich technicznego wyposażenia,
  • pracowników administracji państwowej lub samorządowej zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, ich eksploatacją, a także planowaniem w budownictwie,
  • inżynierów budownictwa chcących rozszerzyć swoje uprawnienia zawodowe o świadectwo uprawniające do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków,
  • pracowników spółdzielni mieszkaniowych, agencji nieruchomości i pracowników firm budowlanych zainteresowanych termomodernizacją, energooszczędną eksploatacją i zarządzaniem energią w budynkach.

Absolwenci studiów otrzymują:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu uprawniające do wpisania do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Liczba godzin: 199 godzin dydaktycznych, w tym zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Organizacja zajęć

Przedmioty przewidziane programem studiów prowadzone są zarówno w formie wykładów, warsztatów, laboratoriów oraz zajęć praktycznych z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia dydaktycznego: kamery termowizyjne FLIR, programy komputerowe do sporządzania świadectw energetycznych budynków (ARKADIA TERMO, OZC).

Bloki tematyczne

Metodyka opracowywania świadectw energetycznych budynków

Wentylacja i klimatyzacja

Ocena instalacji oświetleniowej budynków

Metodyka obliczeń

Audyt energetyczny

Doradztwo energetyczne

Koszt studiów:

  • 100,00 PLN wpisowe
  • 4 600,00 PLN czesne (możliwość opłat w systemie ratalnym)

Informacje i zapisy:

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

  1. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom

tel./fax 48 385 13 14

dziekanat@wisbiop.pl