inzynieria-srodowiska

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu są prowadzone na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na poziomie studiów wyższych I-go stopnia.

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku), kończą sie napisaniem i obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku inżynieria środowiska z tytułem inżyniera inżynierii środowiska.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku kształcenia Inżynieria środowiska prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Absolwent WISBiOP w Radomiu posiada:

 • wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych,
 • wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
 • wiedzę z zakresu wdrażania technologii energii odnawialnej,
 • umiejętność efektywnego zarządzania energią,
 • umiejętność rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska.

Potrafi:

 • projektować, wykonywać i eksploatować urządzenia i obiekty techniczne,
 • organizować i realizować inwestycje z zakresu inżynierii i ochrony środowiska,
 • dokonywać pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń,
 • posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska.

Jest o­n także przygotowany do:

 • samodzielnego wykonywania zadań w zakresie budowy i eksploatacji obiektów technicznych, w tym: stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych oraz zakładów utylizacji odpadów,
 • podjęcia pracy w charakterze specjalisty w zakresie odnawialnych źródeł energii w kraju i zagranicą.

SPRAWDŹ DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W WISBIOP W RADOMIU

DOFINANSOWANE STUDIA WYŻSZE I STUDIA PODYPLOMOWE

Kontakt:
Dziekanat Wydziału Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy
26-600 Radom, ul. Mokra 13/19
tel. 48/385-11-16 wew. 32
e-mail: dziekanatbhp@wisbiop.pl