I Międzynarodowa Konferencja "Ochrona pracy jako przedmiot badań pedagogiki pracy"

W dniach 13-14 listopada 2013r. odbyła sie w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu konferencja, której uczestnikami byli przedstawiciele ośrodków akademickich zajmujących sie problematyka pracy i innych dyscyplin naukowych z nią współpracujących oraz przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń i pracownicy służby bhp. W konferencji wzięli udział również przedstawiciele ośrodków akademickich z Białorusi (Brzeski Uniwersytet Techniczny) i Ukrainy (Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia). Głównym pomysłodawca i organizatorem konferencji była Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Natomiast współorganizatorami byli: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wyższa Szkoła ZNP w Warszawie oraz Wydział Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. Patronat medialny nad konferencja objęło czasopismo branżowe bhp „Przyjaciel przy pracy”.  Celami konferencji było ukazanie związków pomiędzy zagadnieniami ochrony pracy a pedagogicznymi aspektami relacji człowiek – wychowanie – praca, dokonanie oceny polskiego systemu ochrony pracy i kierunków zmian w tym zakresie oraz wskazanie pilnej potrzeby wprowadzenia do programów kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego zagadnień z zakresu ochrony pracy.  Podczas dwudniowych obrad uczestnicy podjęli problematykę różnych aspektów pracy człowieka. Zachodzące zmiany we współczesnej innowacyjnej gospodarce opartej na wiedzy, w dobie globalizacji wymagają innego przygotowania pracownika do wykonywanej pracy. Dlatego tez wskazano na interdyscyplinarne a nawet transdyscyplinarne powiązania problematyki pedagogiki pracy z innymi dyscyplinami nauk i działaniami praktycznymi, które wynikają z prawidłowego funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Są to potrzeby i oczekiwania współczesnego i przyszłego rynku pracy. Konferencja składała sie z trzech części. Wprowadzeniem do problematyki konferencji były wystąpienia zaproszonych gości: prof. zw. dr hab. Stefana M. Kwiatkowskiego – Wiceprzewodniczącego KNP PAN, Prorektora ds. Nauki APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie; prof. dr hab. inż. Ewy Górskiej – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego; mgr inż. Stanisława Wójcika – reprezentującego Głównego Inspektora Pracy Panią Minister Iwonę Hickiewicz, Głównego Specjalisty w Departamencie Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie, oraz mgr inż. Pawła Maciejewskiego – przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców BHP. Druga część dotyczyła obrad plenarnych obejmujących następujące obszary problemowe:
Bezpieczeństwo pracy w procesach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego;
Kierunki zmian w zakresie ochrony pracy;
Bezpieczeństwo pracy w standardach kompetencji zawodowych;
Metodologia pedagogiki pracy w badaniach zagrożeń BHP;
Ochrona pracy a pedagogiczne aspekty relacji człowiek – wychowanie – praca;
Szkolenia bhp jako element kształcenia ustawicznego dorosłych;
System ochrony pracy w Polsce i w innych krajach UE.
Zagadnienia te były treścią wystąpień: prof. dr hab. Franciszka Szloska (APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), prof. dr hab. Henryka Bednarczyka (ITeE-PIB w Radomiu), prof. zw. dr hab. Waldemara Furmanka (Uniwersytet Rzeszowski), prof. zw. dr hab. Kazimierza Wenty (WSHTWP w Szczecinie), prof. dr hab. Czesława Plewki (WSH TWP w Szczecinie), prof. dr hab. Urszuli Jeruszki (APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), prof. zw. dr hab. inż. Klaudiusza Lenika (Politechnika Lubelska), prof. zw. dr hab. Eugenii Iwony Laski (Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach), prof. zw. dr hab. Tadeusza Aleksandra (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego) oraz innych pracowników naukowych i dydaktycznych ośrodków akademickich w kraju i z zagranicy. Podczas konferencji były prowadzone prace w następujących sekcjach tematycznych:

  1. Bezpieczeństwo pracy w procesach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego; 
  2. Ochrona pracy a pedagogiczne aspekty relacji człowiek – wychowanie – praca; 
  3. Kierunki zmian w zakresie systemów ochrony pracy. 

Konferencja stworzyła płaszczyznę podzielenia sie ze środowiskiem teoretyków i praktyków dorobkiem naukowym i doświadczeniami w dziedzinie pedagogiki pracy i ochrony pracy. Uczestnicy konferencji otrzymali wydana na te okoliczność publikacje „Ochrona pracy jako przedmiot badan pedagogiki pracy” obejmująca zagadnienia mogące stanowić zarówno przedmiot jak i obszar badan, zarówno pedagogiki pracy jak i innych dziedzin nauki.

Organizatorami konferencji byli:

  • Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
  • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie
  • Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki