STUDIA DLA OBCOKRAJOWCÓW

русская версия - скачай


RADOM – SIEDZIBA UCZELNI

Radom położony jest w centralnej Polsce, w południowej części Niziny Mazowieckiej. Ma około 222 000 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 11 180 ha. Jest czternastym pod względem liczby mieszkańców miastem Polski i największym, poza Warszawą, w województwie mazowieckim. 

Miasto leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych: przy międzynarodowej trasie E7 łączącej Gdańsk z Budapesztem przez Warszawę i Kraków, krajowej T12 (Lublin-Łódź), tu też zaczyna się krajowa trasa nr 9 łącząca Radom z Rzeszowem. W Radomiu krzyżują się szlaki kolejowe łączące północ Polski z południem i wschód z zachodem. 

Odległości do największych miast Polski:
•    Warszawa – 100 km; Kraków – 192 km; Łódź – 135 km; Wrocław – 316 km; Poznań – 358 km;
•    Gdańsk – 442 km; Szczecin – 585 km; Bydgoszcz – 322 km; Lublin – 106 km; Katowice – 255 km.


Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu została utworzona w roku 2002 jako uczelnia niepubliczna kształcąca wyłącznie na kierunkach technicznych na poziomie studiów wyższych I-go stopnia . Uczelnia posiada własne obiekty dydaktyczne o łącznej powierzchni blisko 5 500 m2,  w  których  oprócz  sal  wykładowych  znajduje  się  zespół  26 laboratoriów  wyposażonych w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz 4 pracownie komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem na potrzeby wszystkich prowadzonych kierunków kształcenia.  Część aparatury naukowo-badawczej posiada aktualne świadectwa wzorcowania i atesty producentów. Uczelnia posiada   Centralne Laboratorium Badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1070 (hałas, mikroklimat, oświetlenie, związki chemiczne, pola elektromagnetyczne, pyły, wydatek energetyczny, drgania, promieniowanie optyczne). 

Uczelnia prowadzi kształcenie na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Studia realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Są to studia o profilu praktycznym. Realizowane kierunki dyplomowania na budownictwie są zgodne ze specjalnościami, w których  Polska Izba Inżynierów Budownictwa nadaje uprawnienia budowlane.

Studia trwają 7 semestrów. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych i tytuł zawodowy inżyniera na wybranym kierunku kształcenia po złożeniu egzaminu dyplomowego oraz pracy dyplomowej. Dotychczas Uczelnię ukończyło ok. 1300 studentów na 3 kierunkach kształcenia, w tym 1029 z tytułem zawodowym inżyniera w specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy. Natomiast  studia podyplomowe ukończyło 3500 słuchaczy  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  (2234 osoby) oraz  audytorów świadectw energetycznych. Wśród tej liczby są absolwenci – 316, którzy ukończyli je w wyniku realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFS. 

Niezależnie od podstawowej działalności dydaktycznej (studia inżynierskie i podyplo-mowe oraz specjalistyczne kursy kwalifikacyjne dające uprawnienia zawodowe  uznawane na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej) Uczelnia od wielu lat świadczy usługi w całym kraju dla różnych podmiotów w zakresie pomiarów czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla życia i zdrowia pracowników w środowisku pracy, wykonuje opinie i ekspertyzy w zakresie: badań termowizyjnych, świadectw energetycznych, audytów energetycznych, planów energetycznych i BIOZ.

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu prowadzi kształcenie wyłącznie na  atrakcyjnych, a jednocześnie unikatowych,  kierunkach technicznych. Na 95 uczelni publicznych kierunek kształcenia budownictwo jest na 32 uczelniach, a w grupie 314 uczelni niepublicznych kierunek ten prowadzony jest zaledwie w17 uczelniach, przy czym w uczelniach prowadzących wyłącznie kierunki techniczne jest tylko w trzech – w tym w Uczelni naszej.  
W Uczelni prowadzone są dla studentów specjalistyczne szkolenia w ramach Akademii Uprawnień Budowlanych przygotowujące do ubiegania się o uprawnienia budowlane. Uczelniany System Kształcenia Praktycznego umożliwia  podnoszenie  lub uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych uznawanych w krajach Unii Europejskiej  (m.in. szkolenia dla spawaczy, operatorów maszyn budowlanych, operatorów wózków jezdniowych).
Uczelnia od wielu lat bierze z wielkim powodzeniem udział w realizacji projektów współfinansowanych z środków Unii Europejskiej.
RANKINGI  OGÓLNOPOLSKIE  

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu otrzymywa-ła kilkakrotnie tytuł LIDERA REGIONU, WIARYGODNEJ SZKOŁY oraz UCZELNI LIDERÓW. 
W październiku 2012 r. Uczelnia otrzymała przyznaną przez Naczelną Organizację Techniczną prestiżową nagrodę II stopnia w kategorii NAUKA I OŚWIATA – „Radomski Laur Techniki” – za całokształt działalności dydaktycznej, w szczególności za wdrożenie i realizację innowacyjnego programu kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku budownictwo. 
Uczelnia posiada również Certyfikat Uznania Kompetencji Jednostki Edukacyjnej do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wydany przez CIOP – Pań-stwowy Instytut Badawczy (JE – 3/2001). Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organi-zacji Pracy w Radomiu jest uczelnią rekomendowaną przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. 

W roku 2013 Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy zajęła w Ogólnopolskim Rankingu  Niepublicznych Uczelni Licencjackich (i Inżynierskich) organizowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” prestiżowe 16 miejsce w kraju, a  w grupie uczelni niepublicznych prowadzących kształcenie wyłącznie na kierunkach technicznych I- go stopnia została najlepszą uczelnią w regionie oraz drugą uczelnią w kraju. Na przestrzeni kilku ostatnich lat w kolejnych rankingach stale poprawiała swoje lokatę, – rok/miejsce: 2009 – 60; 2010 – 44; 2011 – 33; 2012 – 28 i 2013 miejsce 16.

Dynamiczny rozwój Uczelni, wysoki poziom nauczania oraz dostosowanie oferty do wymagań rynku pracy  potwierdza coraz wyższą z roku na rok pozycja Uczelni w w/w rankingu.
 

INFORMACJE  DLA  STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

KIERUNKI KSZTAŁCENIA – budownictwo , inżynieria środowiska  oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
POZIOM – studia pierwszego stopnia (zawodowe – tytuł inżyniera),  stacjonarne i niestacjonarne, 
NABÓR – 2x w roku:
OPŁATY:
Wpisowe – 20 euro,
Opłata rekrutacyjna – 100 euro,
Czesne za semestr – 700 euro.

Uczelnia nie pobiera opłat za pracę dyplomową – końcową i egzamin dyplomowy. Istnieje moż-liwość zwolnienia z opłat za różnice programowe w przypadku studentów, którzy mają za-liczoną część studiów w swoim kraju na tym kierunku kształcenia.

Inne opłaty – wg regulaminu opłat (załącznik do umowy o świadczenie usług dydaktycznych)
 
STYPENDIA  I  INNA  POMOC  MATERIALNA

Osoby polskiego pochodzenia mogą się ubiegać o stypendium Rządu RP na studia w Polsce. Dokumenty należy składać w polskich konsulatach w kraju pochodzenia. O stypen-dium można się również ubiegać po zaliczeniu drugiego roku w trakcie studiów. Szczegółowe informacje oraz formularze aplikacyjne na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej  (BUWiM)www.buwiwm.edu.pl. 
Osoby przyjęte na studia na zasadach dla cudzoziemców nie mogą ubiegać się o te formy pomocy materialnej, które są przewidziane dla Polaków.
Osoby polskiego pochodzenia mogą również ubiegać się o stypendium Stowarzyszenia Wspólnota Polska: www.wspolnota-polska.org.pl.

KOSZTY UTRZYMANIA I NOCLEGI

Przeciętny koszt utrzymania studenta w Radomiu to około 1000 – 1 200 PLN  (250 do 300  euro) miesięcznie. Studenci mogą wynajmować pomieszczenia  w domach studenckich i mieszkaniach prywatnych oraz mogą też być zakwaterowani w pokojach gościnnych WISBiOP w Radomiu.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:
•    ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego, lub
•    posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Po-świadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
•    uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO ORGANIZOWANA PRZEZ UCZELNIĘ:
Planowane dwa poziomy przygotowania:
- dla osób nie znających (nie mających dotychczas kontaktu z językiem polskim ) – 120 godzin (4 tygodnie),
- dla osób , które miały kontakt z językiem polskim – 90 godzin – 3 tygodnie,
- wspomaganie kształcenia – platforma e-learningowa w obu przypadkach
Warunki realizacji i koszty:
w Radomiu w Polsce udział w zajęciach bezpłatny, koszty zakwaterowania i utrzymania na poziomie wcześniej podanym.
Kurs organizowany jest dla grupy minimum 20 osobowej.  


CO  ODRÓŻNIA NASZĄ UCZELNIE OD INNYCH NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH
 

  1. Własne parkingi i  obiekty dydaktyczne z wyposażeniem naukowo-badawczym,
  2. Stała, nieprzerwana od dnia utworzenia, zdolność kredytowa i płynność finansowa, brak  wymagalnych zobowiązań finansowych,
  3. Uczelniany System Kształcenia Praktycznego, 
  4. Wyposażenia laboratoriów spełniające wymogi dla laboratoriów badawczych i akredyto-wanych profesjonalnych przemysłowych,
  5. Kształcenie i szkolenie zawodowe realizowane przez specjalną jednostkę organizacyjną powołaną  do współpracy z przemysłem,
  6. Wieloletnie doświadczenie w organizacji kształcenia i  szkolenia zawodowego przygoto-wującego  do pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej, 
  7. Elastyczny system realizacji zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznych, możli-wość prowadzenia części zajęć w języku rosyjskim,
  8. Możliwość dostosowania programu studiów do wymagań i propozycji studentów – cudzo-ziemców,
  9. Znacznie niższe opłaty czesnego w porównaniu do uczelni publicznych,
  10. Przyjęcia studentów od pierwszego semestru, lub semestru wyższego na podstawie do-tychczas uzyskanych osiągnięć (przeniesienie z uczelni lub studia prowadzone równolegle).