Rekrutacja

Uczelnia prowadzi rekrutacje na następujące kierunki studiów I stopnia:
- bezpieczeństwo i higiena pracy
- budownictwo

Informacje dla kandydatów na studia inżynierskie:
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu prowadzi kształcenie wyłącznie na kierunkach technicznych: budownictwo, oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Studia realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, również jako studia mobilne.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 7 semestrów. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych i tytuł zawodowy inżyniera na wybranym kierunku kształcenia po złożeniu egzaminu dyplomowego oraz pracy dyplomowej.

Zasady rekrutacji:
Na studia można dokonać zapisu poprzez zarejestrowanie sie na stronie internetowej: https://wisbiop.pl/studia/formularz-rekrutacyjny/ wypełniając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza na stronie www.wisbiop.pl, należy dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych na Uczelnie.

Prosimy o składanie dokumentów drogą elektroniczną (skany) na adres e-mail: dziekanat@wisbiop.pl, lub przesłać pocztą na adres ul. Grzybowska 4/6  26-600 Radom.

Kierunek: 
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom
tel. 48 385-13-14, tel. 48/385-11-16, wew.32
e-mail: dziekanatbhp@wisbiop.pl

Kierunek: 
Budownictwo, 

ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom
tel. 48/385-13-14, 385-11-16, wew.32
e-mail: dziekanat@wisbiop.pl


Wykaz dokumentów rekrutacyjnych na każdy kierunek studiów:

  • świadectwo dojrzałości w oryginale/odpisie lub poświadczonej notarialnie kopii,
  • 4 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów
  • oświadczenie finansowe dotyczące zasad uiszczania czesnego,
  • potwierdzenie dokonania opłat: wstępnej i rekrutacyjnej.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania przez kandydata na studia:
Kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy:
podanie na studia/studia mobilne (pobierz)
orzeczenie lekarskie i oświadczenie finansowe (pobierz)
ankieta dla studenta rozpoczynającego nauke w WISBiOP w Radomiu (pobierz)
klauzula informacyjna (pobierz)

Kierunek budownictwo:
podanie na studia/studia mobilne (pobierz)
orzeczenie lekarskie i oświadczenie finansowe (pobierz)
ankieta dla studenta rozpoczynającego nauke w WISBiOP w Radomiu (pobierz)
klauzula informacyjna (pobierz)

UWAGA: Prosimy o składanie dokumentów drogą elektroniczną (skany) na adres e-mail: dziekanat@wisbiop.pl


Termin rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021: od 01.05.2020r. do 31.10.2020r.

 

    Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Opłata jednorazowa Opłata wpisowa 350,00 zł 350,00 zł
Opłata jednorazowa Opłata rekrutacyjna 50,00 zł 50,00 zł
Czesne za jeden semestr studiów
*możliwość wpłaty w dogodnych ratach również w systemie miesięcznym
Wpłata jednorazowa 2650,00 zł 2350,00 zł

 

W ramach opłaty czesnego każdy student ma zagwarantowany udział w zajęciach zgodnie z Uczelnianym  Systemem Kształcenia Praktycznego, w tym także w zajęciach laboratoryjnych na miejscu w Radomiu.

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

BANK PEKAO S.A.
13 1240 1789 1111 0010 3520 0584

lub w kasie, w siedzibie Uczelni przy ul. Grzybowska 4/6.