STUDIA PODYPLOMOWE BHP Z CERTYFIKATEM TÜV AKADEMIA POLSKA

Wydział Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy
Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu zaprasza na

STUDIA PODYPLOMOWE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Patronat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Certyfikat Kompetencji Jednostki Edukacyjnej nr JE-3/2001 wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Informacja o studiach podyplomowych w formacie pdf

studia-podyplomowe-bhp


Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie "Bezpieczeństwa i higieny pracy" otrzymują kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.)

Liczb godzin: 180 godzin dydaktycznych, w tym 25 % godzin z wykorzystaniem technik nauczania na odległość (e-learning)

Organizacja zajęć
Przedmioty przewidziane programem studiów prowadzone są zarówno w formie wykładów, warsztatów, laboratoriów oraz zajęć praktycznych z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia dydaktycznego: tablice interaktywne, programy komputerowe wspomagające pracę służby BHP (STER-CIOP-PIB, PEN Asystent, VEDEMECUM BHP), projektory multimedialne, itp.

Bloki tematyczne (m.in.):

 • Materialne środowisko pracy (zajęcia w akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji Centralnym Laboratorium Badawczym CON-LEX – AB 1070)
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Wypadkoznawstwo
 • Służba BHP
 • Pierwsza pomoc
 • System zarządzania BHP w zakładzie pracy
 • Prawna ochrona pracy
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Audit systemów zarządzania BHP  PN-N-18001

Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WISBiOP w Radomiu,
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia Pierwsza pomoc przedmedyczna wydane przez WISBiOP w Radomiu,
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego wydane przez WISBiOP w Radomiu,
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia Ochrona przeciwpożarowa wydane przez WISBiOP w Radomiu,
 • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001/BS OHSAS 18001, wydany przez TÜV Akademia Polska.

Uzyskanie certyfikatu Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001/BS OHSAS 18001 pozwala na zdobycie kompetencji Auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP   i adresowane jest do osób pełniących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić funkcję Audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP w zakładzie pracy, specjalistów ds. BHP.

Certyfikat jest uznawany w krajach UE

Koszt studiów:
100, 00 PLN wpisowe
2 800,00 PLN czesne (możliwość opłat w systemie ratalnym)

Koszt studiów obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane przez wykwalifikowana kadrę wykładowców,
 • zajęcia laboratoryjne w Centralnym Laboratorium Badawczym akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji (AB 1070),
 • profesjonalne materiały szkoleniowe przygotowane przez TÜV Akademia Polska,
 • zajęcia z wykładowcą TÜV Akademia Polska,
 • wydanie przez WISBiOP w Radomiu zaświadczenia ukończenia szkolenia Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego, Ochrona przeciwpożarowa, Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • wydanie przez TÜV Akademia Polska certyfikatu Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001/BS OHSAS 18001 w jednym języku (koszt wydania certyfikatu w dodatkowym języku wynosi 70,00 PLN; certyfikaty wydawane są w języku polskim, niemieckim i angielskim).

UWAGA
W ramach studiów możliwe jest uzyskanie Certyfikatu SCC

SCC(Safety Certificate Contractors) to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków wymagany w krajach Europy Zachodniej.

Certyfikat SCC stanowi dowód poznania i zachowania przez pracownika zasad bezpieczeństwa systemu SCC i uprawnia do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach branży budowlanej, montażowo-instalacyjnej, maszynowej, transportowej, mechanicznej, elektrycznej, chemii i petrochemii oraz oczyszczalniach i firmach remontowych na terenie m.in. Holandii, Austrii, Niemczech, Szwajcarii i Belgii.

Czas trwania szkolenia: dwa dni szkoleniowe (24 godziny dydaktyczne)

Koszt szkolenia: koszt szkolenia dla studentów i absolwentów WISBiOP w Radomiu wynosi tylko 850,00 PLN brutto/os (koszt szkoleń SCC dostępnych na rynku waha się w granicach 1100,00 – 1 800,00 PLN brutto/os)

Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do otrzymania dwujęzycznego Certyfikatu SCC Certyfikat jest ważny 10 lat.
Szkolenie i egzamin przeprowadzane są w języku polskim.

Korzyści z ukończenia szkolenia:

- potwierdzenie znajomości wymagań systemu SCC,
- zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, w tym jako pracownik służby BHP,
 -możliwość wyjazdów na kontrakty  za granicę i świadczenia usług w zakresie BHP dla polskich firm realizujących usługi podwykonawcze dla przedsiębiorstw zagranicznych

Informacje i zapisy:
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
Wydział Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy
ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom
tel/fax 48 385 11 16 w 32
podyplomowe@wisbiop.pl

 

 

 

 

 

 

 

logo-ospsbhp

 


Patronat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP


 

Ogólnopolski miesięcznik bhp

Patronat ogólnopolskiego branżowego miesięcznika BHP