STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2014/2015

12 sierpnia 2014

Studia magisterskie realizowane są na mocy porozumienia o współpracy organizacyjnej zawartego pomiędzy Wyższą Inżynierską Szkołą Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu a Wyższą Szkołą Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Studia prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU  na kierunku zarządzanie m. in. w następujących specjalnościach: bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie i finanse w budownictwie, zarządzanie w inżynierii środowiska, zarządzanie w budownictwie i inżynierii środowiska. W studiach mogą uczestniczyć absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata.


Organizacja studiów:

  • studia trwają:  3 semestry dla absolwentów studiów inżynierskich (7 semestralnych) oraz 4 semestry dla absolwentów studiów licencjackich (6 semestralnych),
  • przedmioty ogólne i podstawowe realizowane są w systemie niestacjonarnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu CloudATM,
  • zajęcia z przedmiotów specjalnościowych i część zajęć praktycznych z przedmiotów kierunkowych realizowane są w laboratoriach i pracowniach Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w studiach magisterskich zapraszamy do  Międzywydziałowego Ośrodka Rozwoju i Współpracy (pokój nr 215, II piętro), tel. 48/385-11-16 wew.43, adres e-mail:edukacja@wisbiop.pl