Startują pierwsze ogólnopolskie Mistrzostwa Kadry BHP

6 maja 2015

Mistrzostwa Kadry BHP to pierwszy konkurs wiedzy, który wyłoni najlepszych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z całej Polski. Organizator konkursu – Koalicja Bezpieczni w Pracy – do udziału zaprasza nie tylko pracowników branży BHP, ale także przedstawicieli środowiska akademickiego i wszystkich zainteresowanych tym obszarem. Pierwszy etap Mistrzostw ruszy 11 maja br.
 
Celem konkursu jest sprawdzenie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce oraz stworzenie prestiżowego rankingu ekspertów z tej dziedziny. Inicjatywa ma również stać się podstawą do budowy relacji i integracji środowiska.
 
– Edukacja i stałe podnoszenie kwalifikacji w zakresie BHP stanowią podstawę w tworzeniu bezpiecznych miejsc pracy  – mówi Andrzej Smółko, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy, Prezes CWS-boco Polska. – Poprzez Mistrzostwa chcemy wyłonić najlepszych ekspertów, którzy każdego dnia wyznaczają standardy w branży i wzmacniają pozycję firm, które reprezentują, a tym samym przyczyniają się do budowy bezpieczniejszego środowiska pracy w Polsce  –  dodaje. 
 
Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy potrwa od 11 do 22 maja 2015. W tym czasie do rozwiązania będzie test wiedzy, dostępny pod adresem www.bezpieczniwpracy.pl/mistrzostwa, który składać się będzie z 30 pytań jednokrotnego wyboru.  Trzydzieści osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu, który wyłoni ostatecznych zwycięzców.
 
Drugi etap Mistrzostw Kadry BHP odbędzie się w dniach od  8 do 19 czerwca 2015 i składać się będzie z testu wiedzy on-line (20 pytań jednokrotnego wyboru) oraz studium przypadku, podlegającego  ocenie Komisji Konkursowej. Finaliści konkursu zostaną wybrani na podstawie największej liczby punktów, na które sumują się poprawne odpowiedzi z testu etapu II oraz ocena  przyznana przez Komisję Konkursową w zakresie rozwiązania case study. W przypadku pytania opisowego  pod uwagę brane będą najlepiej dobrane narzędzia oraz najwłaściwiej uzasadniony sposób działania. Nad poprawnością merytoryczną Mistrzostw Kadry BHP czuwa Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Koalicji Bezpieczni w Pracy i Patronów Merytorycznych konkursu, do których należą Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Urząd Dozoru Technicznego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
Zwycięzcy  Mistrzostw Kadry BHP  zostaną ogłoszeni 24 czerwca 2015 roku podczas uroczystej gali w Warszawie, której Partnerem został Tauron Dystrybucja S.A.
 
Patronat Honorowy nad Konkursem sprawują: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Dozoru Technicznego oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.
 
Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl.
 
Ciekawostki na temat kultury bezpieczeństwa w pracy można znaleźć również na portalu Facebook: www.facebook.com/bezpieczniwpracy.

Partner Gali Mistrzostw Kadry BHP:

Partnerzy Merytoryczni Koalicji Bezpieczni w Pracy i Mistrzostw Kadry BHP:

Patroni Medialni: