logo
punkt „Studia na próbę” umożliwiają podjęcie studiów bez zobowiązań i ryzyka finansowego osobom pragnącym uzyskać tytuł inżyniera.
punkt Uczestnikiem studiów może zostać osoba, która legitymuje się świadectwem dojrzałości i złożyła w dziekanacie Uczelni komplet dokumentów rekrutacyjnych wraz z formularzem zgłoszenia udziału w  „Studiach na próbę”.
punkt Zalety „Studiów na próbę”:
ok posiadanie  statusu studenta ze wszystkimi uprawnieniami (m.in. stypendia: rektora, socjalne i dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, ulgi w opłatach za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej)
ok uczestnictwo we wszystkich zajęciach realizowanych w trakcie I semestru studiów inżynierskich (wykłady, ćwiczenia, laboratoria)
ok korzystanie z pracowni, laboratoriów, pomocy naukowych i środków dydaktycznych, biblioteki, czytelni
ok podjęcie decyzji o pozostaniu na Uczelni i kontynuacji studiów w dowolnym momencie, jednak nie później, niż do rozpoczęcia II semestru
ok uzyskanie wpisu na semestr II po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie studiów (zaliczenie zajęć, zdanie egzaminów semestralnych i wniesienie odroczonych opłat za I semestr)
ok odroczone terminy płatności opłaty wstępnej i czesnego za I semestr do momentu podjęcia przez studenta decyzji o kontynuowaniu studiów w WISBiOP w Radomiu, jednak nie później, niż do rozpoczęcia II semestru.
punkt Uczestnik „Studiów na próbę” w dniu składania dokumentów rekrutacyjnych wnosi, lub przedstawia potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50,00 PLN. Opłata rekrutacyjna stanowi koszt indeksu i legitymacji studenckiej.
punkt O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych wraz z opłatą rekrutacyjną i zgłoszeniem udziału w „Studiach na próbę”.
punkt Liczba studentów w uczestniczących w  „Studiach na próbę” jest ograniczona i wynosi po 20 osób na kierunkach: „Budownictwo” oraz „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.
punkt W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z kontynuowania studiów, uczestnik „Studiów na próbę” składa pisemną rezygnację i nie ponosi żadnych kosztów, a jego zobowiązania (odroczona opłata wstępna i czesne za I semestr) zostają umorzone.

 

studia-na-probe-grafika-na-www