Profil praktyczny

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu juz od 2012 roku realizuje na kierunkach bezpieczeństwo i higiena pracy oraz budownictwo plany studiów i programy kształcenia o znacznie zwiększonej liczbie godzin zajęć praktycznych prowadzonych w formie ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych i warsztatowych.

Zajęcia prowadzą osoby posiadające wieloletnie, praktyczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej
z reprezentowanym kierunkiem kształecenia.

W zdefiniowaniu efektów kształcenia oraz planów studiów i programów kształcenia uwzględnione zostały opinie interesariuszy, a szczególnie interesariuszy zewnętrznych – przyszłych pracodawców.