FINAŁY WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW: „BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY” ORAZ „BUDOWNICTWO – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

11 kwietnia 2018

W marcu br. w siedzibie organizatora, Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, odbyły się finały dwóch wojewódzkich konkursów: „Bezpieczeństwo i higiena pracy” po raz jedenasty oraz „Budownictwo – moja przyszłość” po raz szósty. Konkursy przeznaczone są dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i objęte są patronatem honorowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Patronat merytoryczny nad konkursem BHP sprawuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Radomiu, natomiast nad konkursem budowlanym Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie – Oddział w Radomiu, do współpracy przy jego organizacji został także zaproszony Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu.
Konkursy wspierają swoją obecnością również przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Oddział w Radomiu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, a także redakcji ogólnopolskiego miesięcznika specjalistycznego z branży BHP Przyjaciel przy Pracy.
Celem konkursów jest pogłębienie i poszerzenie wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji zawodowej w zawodach związanych z branżą zarówno budownictwa, jak i BHP; popularyzacja znajomości problematyki przepisów i zasad BHP wśród uczniów; propagowanie właściwej organizacji i bezpiecznej pracy na danym stanowisku; utrwalenie umiejętności udzielania pierwszej przedmedycznej pomocy w nagłych, niespodziewanych wypadkach przy pracy; inspirowanie bezpiecznych zachowań w środowisku pracy oraz motywowanie do dalszego kształcenia i doskonalenia.
Dodatkowo, udział uczniów w konkursach można uznać za jedną z form przygotowywania ich do zewnętrznych egzaminów zawodowych, potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych.
Należy również podkreślić wzrastający poziom przygotowania uczniów, którzy biorą udział w konkursach. Świadczy to zarówno o dużym zaangażowaniu nauczycieli w przygotowanie uczniów do konkursów, jak również o wzroście zainteresowania problematyką bezpieczeństwa pracy czy też budownictwa samych uczniów.
Nagrody dla laureatów i finalistów konkursu przyznawane są w kategorii indywidualnej 
i drużynowej. Finaliści konkursu w kategorii indywidualnej otrzymują dyplomy poświadczające uzyskane miejsce w konkursie oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowo zdobywcy I i II miejsca w tej kategorii otrzymują zaświadczenie o zwolnieniu z opłat czesnego za pierwszy rok studiów w przypadku podjęcia kształcenia w WISBiOP w Radomiu, zaś miejsce III premiowane jest zwolnieniem z opłat czesnego za pierwszy semestr studiów. Natomiast w kategorii drużynowej laureaci otrzymują dyplomy oraz puchary.
KONKURS „BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY”
W roku szkolnym 2017/2018 do konkursu zgłosiło się 26 szkół. Do I etapu przystąpiło 471 uczniów, a do finału zakwalifikowało się 71 uczniów z 15 szkół.
We wszystkich dotychczasowych 11-tu edycjach konkursu udział wzięło 4239 uczniów ze 189 szkół ponadgimnazjalnych.
W tegorocznej edycji konkursu bezkonkurencyjny okazał się Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce, którego przedstawiciele zwyciężyli zarówno w kategorii drużynowej, zdobywając Puchar JM Rektora WISBIOP w Radomiu, jak i indywidualnej.
KONKURS „BUDOWNICTWO – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”
W roku szkolnym 2017/2018 do konkursu zgłosiło się 13 szkół. Do I etapu przystąpiło 164 uczniów, natomiast do finału zakwalifikowało się 33 uczniów z 6 szkół.
We wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu udział wzięło 952 uczniów, a do finałów dotarło 168.
Także i w tym konkursie przedstawiciele jednej szkoły, Zespołu Szkół Nr 2 w Puławach, zwyciężyli w obu kategoriach: drużynowej i indywidualnej.