Elastyczny system płatności

8 lipca 2014

Elastyczny system płatności Płacisz mniej za więcej

Dla studentów rozpoczynających naukę w WISBiOP w Radomiu w roku akademickim 2014/2015 wprowadzono elastyczny system płatności Płacisz mniej za więcej.

System umożliwia studentom ponoszenie mniejszych opłat za studia uzależniając wysokość czesnego od liczby studentów rozpoczynających naukę na danym kierunku studiów. Oznacza to systematyczne zmniejszanie obowiązującej wysokości czesnego za semestr po przyjęciu na dany kierunek studiów minimum 60 osób. 

Czesne zmniejszane jest zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba studentów I semestru

na danym kierunku studiów

Wysokość zniżki
wyrażona
w procentach

Przykładowa
wysokość  czesnego
za semestr  liczona od aktualnie obowiązującej kwoty czesnego

59

0

1.800,00

       60

3%

1.746,00

       70

 5 %

1.710,00

       80

8%

1.656,00

     90

10%

1.620,00

       100 i więcej

12%

1.584,00

 

Zmniejszona opłata będzie obowiązywała przez cały okres studiów pod warunkiem, że liczba studentów nie ulegnie zmianie np. w przypadku gdy liczba studentów na danym kierunku zmniejszy się z 70 do 69 osób czesne będzie wynosiło 1.746,00 PLN. Przy zastosowa-niu zmniejszonej opłaty czesnego studenci mogą zaoszczędzić przez cały okres studiów nawet do 1.500,00 PLN.

W przypadku zwiększenia się liczby studentów na danym kierunku studiów nadpłacona kwo-ta czesnego będzie zwracana lub zaliczana na poczet kolejnego semestru studiów zgodnie z dyspozycją studenta.