Dlaczego warto studiować w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

 

O UCZELNI

niemal 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu kierunków wyłącznie technicznych
Uczelnia prowadzi kształcenie wyłącznie na kierunkach technicznych (bezpieczeństwo i higiena pracy, budownictwo, inżynieria środowiska) – kierunki techniczne nie są uzupełnieniem do pozostałej oferty Uczelni

blisko 5 000 absolwentów
Uczelnia posiada blisko 5000 absolwentów studiów wyższych i studiów podyplomowych z terenu całego kraju

studia o profilu praktycznym 
studia o profilu praktycznym pozwalają na praktyczne przygotowanie studentów do zawodu i zdobycie umiejętności praktycznych cenionych przez pracodawców. 
Studia o profilu praktycznym przygotowują do pracy w służbie BHP oraz do zawodu projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru, kosztorysanta, producenta materiałów budowlanych, rzeczoznawcy budowlanego.

porozumienia z pracodawcami w zakresie praktyk i staży 
Uczelnia posiada podpisane porozumienia na organizację praktyk i staży studenckich z przedsiębiorstwami z terenu całego kraju

nieograniczony dostęp do biblioteki
Uczelnia posiada blisko 4000 woluminów. Studenci mają bezpłatny dostęp do elektronicznego rejestru biblioteki Uczelni oraz m.in. do baz elektronicznych Wirtualnej Biblioteki Nauki, Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA oraz kwartalnika CNBOP "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza".

liczne nagrody i tytuły świadczące o pozycji, rzetelności i wiarygodności Uczelni na rynku
Uczelnia jest laureatem prestiżowych nagród, m.in.. Lider Regionu, Wiarygodna Szkoła, Uczelnia Liderów
 

KSZTAŁCENIE

elastyczny program studiów 
program studiów umożliwia wybór przedmiotów, kierunku dyplomowania, realizacji praktyk zawodowych, indywidualnej organizacji studiów, realizacji indywidualnego programu studiów, tematu pracy dyplomowej i promotora

nowoczesne metody nauczania 
studenci i słuchacze Uczelni korzystają w trakcie nauki z nowoczesnych metod kształcenia, m.in. Laboratorium Językowego (ponad 20 stanowisk, wyposażonych w zestawy audio, możliwość pracy indywidualnej i grupowej, nauka przy wykorzystaniu tablic interaktywnych) oraz e-learningu (część zajęć realizowana jest przez nowoczesna platformę e-learningową umożliwiająca nie tylko na zamieszczanie materiałów edukacyjnych dla studentów, ale również na zajęcia on-line) 

doświadczona kadra wykładowców
zajęcia na Uczelni prowadzone są przez doświadczoną kadrą dydaktyczną (m.in. z Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Świętokrzyskiej), w tym wykładowców z wieloletnim doświadczeniem praktycznym o wysokich kwalifikacjach zawodowych i etycznych, wśród których są m.in. biegli sądowi, rzeczoznawcy z uprawnieniami Głównego Inspektora Pracy, eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, wykładowcy i specjaliści ds. BHP z certyfikatem kompetencji wykładowcy BHP w systemie jakości CIOP, pracownicy służby BHP – laureaci dorocznych konkursów „ZŁOTE SZELKI”  i Nagrody im. H. Krahelskiej, wykładowcy – praktycy posiadający uprawnienia budowlane, członkowie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) we wszystkich uczelniach na terenie całego kraju
ukończenie studiów I-go stopnia na Uczelni umożliwia podjęcia kształcenia na studiach II-go stopnia we wszystkich Uczelniach w kraju
 

BAZA DYDAKTYCZNA

nowoczesna baza dydaktyczna 
Uczelnia dysponuje własną bazą dydaktyczną o łącznej powierzchni 5 500 m2 , w tym bogato wyposażonym do zajęć praktycznych zapleczem dydaktycznym w postaci zespołu 26 laboratoriów przedmiotów podstawowych, kierunkowych  i specjalistycznych o powierzchni ponad 2200 m2 . Budynki dydaktyczne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni w Radomiu.

punkt dostępu do sieci Internet – HotSpot Wi-Fi
studenci mają dostęp do bezpłatnego Internetu na terenie Uczelni.

atrakcyjna baza noclegowa
Uczelnia oferuje studentom i słuchaczom miejsca noclegowe w pobliżu siedziby Uczelni

korzystne położenie Uczelni w pobliżu centrum Radomia i dogodny dojazd
siedziba Uczelni przy ul. Mokrej 13/19 w Radomiu zlokalizowana jest w pobliżu parku i centrum handlowego z możliwością korzystania z komunikacji miejskiej, dogodny dojazd z kierunków Warszawa, Kraków, Lublin. 

własne, bezpłatne parkingi
studenci i słuchacze Uczelni mają do dyspozycji bezpłatne miejsca parkingowe 

specjalistyczne oprogramowanie
w procesie kształcenia wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie dla budownictwa m.in. AutoCAD do projektowania w 2 D i 3 D oraz  do sporządzania świadectw energetycznych (m.in. ArCADia-TERMO, Audytor OZC) oraz BHP (np. Vademecum BHP, STER-CIOP-PIB, PEN Asystent)
 

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

współpraca z przyszłymi pracodawcami
Uczelnia aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami m.in. w ramach wspólnie realizowanych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, prowadzenia cyklicznych wykładów z udziałem przedstawicieli m.in. branży BHP i budownictwa, wykonywania specjalistycznych badań i opinii dla sektora przemysłu, organizowania staży i praktyk studenckich, uzyskiwania ofert pracy dla studentów i absolwentów oraz konsultacji treści realizowanych przez Uczelnię programów kształcenia.

Biuro Karier
Biuro Karier współpracuje z pracodawcami w zakresie organizowania staży i praktyk studenckich, uzyskiwania ofert pracy dla studentów i absolwentów oraz organizuje cyklicznie kursy, szkolenia i warsztaty, które ułatwiają znalezienie odpowiedniej pracy lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 

Jedną z inicjatyw Biura Karier jest uruchomienie w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  cyklu bezpłatnych szkoleń managerskich umożliwiających studentom zdobycie nowych umiejętności  i umocnienie swojej pozycji na rynku pracy (m.in. Systemy motywacyjne pracowników, Efektywna rekrutacja i selekcja, Zarządzanie czasem pracownika, Promocja i marketing firmy, Komunikacja interpersonalna).
 

FINANSE

elastyczny system opłat za studia 
możliwość wpłat czesnego w dogodnych ratach już od pierwszego semestru studiów bez podwyższania wysokości czesnego płatnego w ratach

atrakcyjny system zniżek w opłatach czesnego
Uczelnia oferuje atrakcyjne zniżki w opłatach czesnego m.in. dla pracodawców kierujących na studia większą liczbę osób, techników bhp i budownictwa, członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, prenumeratorów czasopisma Przyjaciel przy Pracy

rozbudowany system stypendialny
Uczelnia oferuje stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz Rektora dla najlepszych studentów (naukowe). Około 90% studentów otrzymujących stypendia opłaca w całości czesne z pobieranej kwoty stypendium. 
 

TYLKO W WYŻSZEJ INZYNIERSKIEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W RADOMIU

 

możliwość uzyskania prestiżowych certyfikatów branżowych
w ramach współpracy z TÜV  Rheinland studenci i słuchacze Uczelni mają możliwość uzyskania prestiżowych certyfikatów branżowych honorowanych na terenie całej UE (m.in. „Auditor  wewnętrzny systemu  zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001/BS OHSAS 18001”, „SCC-Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców. Szkolenia dla pracowników operacyjnych”, „SCC-Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców. Szkolenia dla kadry kierowniczej”,   „Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001/BS OHSAS 18001”, „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001”, „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001”, „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania w laboratorium ISO/IEC 17025”, „Certyfikowany Specjalista ds. Jakości (TÜV).

bezpłatne szkolenia w ramach AKADEMII BHP
studenci Uczelni mają możliwość przez cały okres trwania studiów udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu BHP (m.in. Plan BIOZ na budowach, Audytor wewnętrzny ORZ) umożliwiających podnoszenie kompetencji pracowników służby BHP i uzyskanie uprawnień do pracy w branży BHP poza granicami kraju

bezpłatne szkolenia w ramach AKADEMII UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Uczelnia uruchomiła cykl szkoleń pn. AKADEMIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH, w ramach której studenci Uczelni mają możliwość przez cały okres trwania studiów udziału w bezpłatnych szkoleniach przygotowujących do ubiegania się o uprawnienia budowlane nadawane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa

bezpłatne szkolenia w ramach AKADEMII AUDYTU ENERGETYCZNEGO
studenci Uczelni mają możliwość przez cały okres trwania studiów udziału 
w bezpłatnych szkoleniach z zakresu audytów energetycznych (m.in. opracowywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, planowanie energetyczne)

BIBLIOTEKA CASE STUDY
w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Uczelnia uruchomiła Bibliotekę Case Study (studiów przypadków) umożliwiającą studentom zapoznanie się z faktycznie zaistniałymi sytuacjami, w tym wypadkami podczas prac na budowach, w zakładach pracy. Materiały zostały przygotowane m.in. przez długoletnich pracowników służby BHP, projektantów na bazie własnych doświadczeń zawodowych.

własne wydawnictwo branżowe Przyjaciel przy Pracy
Uczelnia jest wydawcą ogólnopolskiego miesięcznika branżowego Przyjaciel przy Pracy, ukazującego się na rynku od ponad 65 lat. 

własny portal internetowy atesto.pl
Uczelnia prowadzi własny branżowy portal internetowy atesto.pl,  

studia mobilne
Uczelnia wdrożyła innowacyjny system studiów mobilnych pozwalających na zmniejszenie liczby zjazdów w semestrze, dzięki realizacji części zajęć przez nowoczesna platformę e-learningową

Uczelniany System Kształcenia Praktycznego Master 
Uczelnia, jako jedna z nielicznych w kraju wdrożyła i realizuje program: Uczelniany System Kształcenia Praktycznego pn. MASTER, który pozwala studentom na uzyskanie praktycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia w służbie BHP, pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach realizujących obiekty budowlane i produkujących materiały budowlane.

Każdy student, biorący udział w programie otrzymuje wraz z dyplomem ukończenia studiów wyższych i suplementem, dyplom potwierdzający udział 
w w/w programie, tj. nabycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień wyróżniających go na rynku pracy

BON EDUKACYJNY
w ramach BONU EDUKACYJNEGO studenci Uczelni mogą uzyskać dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe (m.in. operator wózków jezdniowych, spawacz) 

 

CO WYRÓŻNIA ABSOLWENTA WISBIOP W RADOMIU NA RYNKU PRACY?

Absolwent WISBiOP w Radomiu posiada praktyczne przygotowanie do podjęcia i wykonywania pracy w swoim zawodzie jak również dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. Ponadto posiada umiejętność pracy w grupie i współpracy oraz twórczego rozwiązywania problemów.

Absolwent WISBiOP w Radomiu, oprócz dyplomu i suplementu, otrzymuje dodatkowo:

  • zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające ukończenie dodatkowych szkoleń związanych z tematyką studiów (Pierwsza pomoc przedmedyczna, Ochrona przeciwpożarowa, Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego, AutoCad, INTELLICAD, Plan BIOZ, Audytor energetyczny)
  • dyplom potwierdzający ukończenie Uczelnianego Systemu Kształcenia Praktycznego MASTER
  • zaświadczenia o ukończeniu specjalistycznych szkoleń realizowanych w ramach Akademii BHP, Akademii Uprawnień Budowlanych oraz Akademii Audytu Energetycznego
  • zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń realizowanych w ramach BONU EDUKACYJNEGO
  • zaświadczenia o ukończeniu wybranych specjalistycznych szkoleń w ramach szkoleń managerskich.
     

Dlaczego warto studiować na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w WISBIOP w Radomiu


Patronat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
Uczelnia posiada patronat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP – największego w Polsce branżowego stowarzyszenia pracowników służby BHP

Certyfikat Akredytacji Programu Kształcenia (Nr 16/PK/2012)
Realizowany przez Uczelnię program studiów na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy jako jedyny w kraju posiada akredytację Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego – Certyfikat Akredytacji Programu Kształcenia (Nr 16/PK/2012) potwierdzający spełnienie wymogów krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

studia o profilu praktycznym 
studia o profilu praktycznym pozwalają na praktyczne przygotowanie studentów do zawodu i zdobycie umiejętności praktycznych cenionych przez pracodawców. 
Studia o profilu praktycznym przygotowują do pracy w służbie BHP.

BIBLIOTEKA CASE STUDY

w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Uczelnia uruchomiła Bibliotekę Case Study (studiów przypadków) umożliwiającą studentom zapoznanie się z faktycznie zaistniałymi sytuacjami, w tym wypadkami podczas prac na budowach, w zakładach pracy. Materiały zostały przygotowane m.in. przez długoletnich pracowników służby BHP, projektantów na bazie własnych doświadczeń zawodowych.

specjalistyczne oprogramowanie
w procesie kształcenia wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie 
w zakresie BHP (np. Vademecum BHP, STER-CIOP-PIB, PEN Asystent )

możliwość uzyskania prestiżowych certyfikatów branżowych 
w ramach współpracy z TÜV  Rheinland studenci i słuchacze Uczelni mają możliwość uzyskania prestiżowych certyfikatów branżowych honorowanych na terenie całej UE (m.in. „Auditor  wewnętrzny systemu  zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001/BS OHSAS 18001”, „SCC-Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców. Szkolenia dla pracowników operacyjnych”, „SCC-Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców. Szkolenia dla kadry kierowniczej”,   „Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001/BS OHSAS 18001”, „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001”, „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001”, „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania w laboratorium ISO/IEC 17025”, „Certyfikowany Specjalista ds. Jakości (TÜV).
zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych, warsztatowych
jako jedna z nielicznych w kraju, a jedyna w Radomiu Uczelnia realizuje zajęcia laboratoryjne (m.in. materialne środowisko pracy) w  Centralnym Laboratorium Badawczym CON-LEX, posiadającym Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB1070, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)

bezpłatne szkolenia w ramach AKADEMII BHP
studenci Uczelni mają możliwość przez cały okres trwania studiów udziału 
w bezpłatnych szkoleniach z zakresu BHP (m.in. Plan BIOZ na budowach, Audytor wewnętrzny ORZ) umożliwiających podnoszenie kompetencji pracowników służby BHP i uzyskanie uprawnień do pracy w branży BHP poza granicami kraju

własne wydawnictwo branżowe Przyjaciel przy Pracy
Uczelnia jest wydawcą ogólnopolskiego miesięcznika branżowego Przyjaciel przy Pracy, ukazującego się na rynku od ponad 65 lat. Wszyscy studenci Uczelni otrzymują bezpłatną prenumeratę czasopisma

własne portale internetowe np. atesto.pl, znanybehapowiec.pl
Uczelnia prowadzi własne branżowe portale internetowe atesto.pl, znanybehapowiec.pl

studia mobilne
Uczelnia wdrożyła innowacyjny system studiów mobilnych pozwalających na zmniejszenie liczby zjazdów w semestrze, dzięki realizacji części zajęć przez nowoczesna platformę e-learningową

Uczelniany System Kształcenia Praktycznego Master 
Uczelnia, jako nieliczna w kraju wdrożyła i realizuje program: Uczelniany System Kształcenia Praktycznego pn. MASTER, który pozwala studentom na uzyskanie praktycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia w służbie BHP, pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach realizujących obiekty budowlane i produkujących materiały budowlane.

Każdy student, biorący udział w programie otrzymuje wraz z dyplomem ukończenia studiów wyższych i suplementem dyplom potwierdzający udział w w/w programie, tj. nabycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień wyróżniających go na rynku pracy

BON EDUKACYJNY
w ramach BONU EDUKACYJNEGO studenci Uczelni mogą uzyskać dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe (m.in. operator wózków jezdniowych, spawacz) 

współpraca z instytucjami branżowymi
Uczelnia od lat współpracuje z wiodącymi w Polsce instytucjami zajmującymi się problematyką BHP, m.in. Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP, Centralnym, Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, Stowarzyszeniem Wykładowców i Rzeczoznawców Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

Skupia środowisko BHP
Uczelnia na bieżąco współpracuje  z OSPSBHP oraz organizuje branżowe konferencje i seminaria poświęcone tematyce BHP. Jako wydawca miesięcznika Przyjaciel przy Pracy Uczelnia obejmuje patronatem i uczestniczy w ważnych wydarzeniach  dla środowiska behapowskiego, a tematy poruszane na łamach miesięcznika służą budowaniu kultury bezpieczeństwa i szerzeniu dobrych praktyk . Uczelnia utrzymuje stały kontakt i współpracuje ze swoimi absolwentami  w zakresie prowadzenia szkoleń i wykonywania pomiarów.

Dlaczego warto studiować na kierunku budownictwo w WISBIOP w Radomiu

 

program kształcenia uwzględniający wymagania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Realizowany przez Uczelnię program studiów uwzględnia wymagania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadającej uprawnienia budowlane i otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Nagroda Radomski Laur Techniki w kategorii Nauka i Oświata 

innowacyjny program studiów realizowany na kierunku budownictwo otrzymał prestiżową Nagrodę Radomski Laur Techniki w kategorii Nauka i Oświata przyznaną przez Kapitułę Radomskiej Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej 

studia o profilu praktycznym 
studia o profilu praktycznym pozwalają na praktyczne przygotowanie studentów do zawodu i zdobycie umiejętności praktycznych cenionych przez pracodawców. 
Studia o profilu praktycznym przygotowują do zawodu projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru, kosztorysanta, producenta materiałów budowlanych, rzeczoznawcy budowlanego.

BIBLIOTEKA CASE STUDY

w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Uczelnia uruchomiła Bibliotekę Case Study (studiów przypadków) umożliwiającą studentom zapoznanie się z faktycznie zaistniałymi sytuacjami, w tym wypadkami podczas prac na budowach, w zakładach pracy. Materiały zostały przygotowane m.in. przez długoletnich pracowników służby BHP, projektantów na bazie własnych doświadczeń zawodowych.

specjalistyczne oprogramowanie
w procesie kształcenia wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie dla budownictwa m.in. AutoCAD do projektowania w 2 D i 3 D oraz  do sporządzania świadectw energetycznych (m.in. . ArCADia-TERMO, Audytor OZC)

możliwość uzyskania prestiżowych certyfikatów branżowych 
w ramach współpracy z TUV Rheinland studenci i słuchacze Uczelni mają możliwość uzyskania prestiżowych certyfikatów branżowych honorowanych na terenie całej UE (m.in. SCC)

zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych, warsztatowych
zajęcia prowadzone są m.in. w utworzonym w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskich nowoczesnym Laboratorium Drogowym

bezpłatne szkolenia w ramach AKADEMII UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Uczelnia uruchomiła cykl szkoleń pn. AKADEMIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH, w ramach której studenci Uczelni mają możliwość przez cały okres trwania studiów udziału w bezpłatnych szkoleniach przygotowujących do ubiegania się o uprawnienia budowlane nadawane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa

własne wydawnictwo branżowe Przyjaciel przy Pracy
Uczelnia jest wydawcą ogólnopolskiego miesięcznika branżowego Przyjaciel przy Pracy, ukazującego się na rynku od ponad 65 lat. Wszyscy studenci Uczelni otrzymują bezpłatną prenumeratę czasopisma

własne portale internetowe np. atesto.pl, znanybehapowiec.pl
Uczelnia prowadzi własne branżowe portale internetowe atesto.pl, znanybehapowiec.pl

studia mobilne
Uczelnia wdrożyła innowacyjny system studiów mobilnych pozwalających na zmniejszenie liczby zjazdów w semestrze, dzięki realizacji części zajęć przez nowoczesna platformę e-learningową

Uczelniany System Kształcenia Praktycznego Master 

Uczelnia, jako nieliczna w kraju wdrożyła i realizuje program: Uczelniany System Kształcenia Praktycznego pn. MASTER, który pozwala studentom na uzyskanie praktycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia w służbie BHP, pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach realizujących obiekty budowlane i produkujących materiały budowlane.
Każdy student, biorący udział w programie otrzymuje wraz z dyplomem ukończenia studiów wyższych i suplementem dyplom potwierdzający udział 
w w/w programie, tj. nabycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień wyróżniających go na rynku pracy

BON EDUKACYJNY
w ramach BONU EDUKACYJNEGO studenci Uczelni mogą uzyskać dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe (m.in. operator wózków jezdniowych, spawacz) 

współpraca z instytucjami branżowymi
Uczelnia od lat współpracuje z wiodącymi w Polsce instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa pracy m.in. w budownictwie, np. Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP, Centralnym, Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, Stowarzyszeniem Wykładowców i Rzeczoznawców Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.