Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu są prowadzone na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na poziomie studiów wyższych I-go stopnia.

Są to studia o profilu praktycznym.

KIERUNKI DYPLOMOWANIA:

 • profilaktyka wypadkowa
 • materialne środowisko pracy
 • zarządzanie bezpieczeństwem pracy 

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku), kończą sie napisaniem i obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy z tytułem inżyniera bezpieczeństwa i higieny pracy.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku kształcenia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera, nabywa pełne kwalifikacje teoretyczne i praktyczne oraz uprawnienia do pracy w służbie BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z pózn. zm.).

ABSOLWENT JEST PRZYGOTOWANY DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA.

Zawód inżyniera bezpieczeństwa i higieny pracy jest zawodem szeroko profilowanym, program jego kształcenia obejmuje dyscypliny naukowe z obszarów nauk społecznych i technicznych. Profil kształcenia, zadania zawodowe i wymagany wysoki stopień opanowania umiejętności ma decydujacy wpływ zarówno na program kształcenia, jaki i sposób jego realizacji.

Absolwent WISBiOP w Radomiu posiada:

 • wiedzę ogólna z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obejmujacą zagrożenia występujące w procesach technologicznych (pracy) i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp,
 • umiejętność korzystania z wiedzy w pracy zawodowej i komunikowania sie z otoczeniem oraz niezbedną wiedzę w zakresie prawa i ekonomii.

oraz potrafi:

 • interpretować role i miejsce człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami,
 • praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejetności z zakresu psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • oceniać przebieg procesów produkcyjnych w zakładach pracy w kontekście zagadnień bezpieczenstwa i higieny pracy,
 • przeprowadzać kontrolę przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy,
 • oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • badać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz podejmować działania profilaktyczne.
 • prowadzić szkolenia w zakresie bhp,
 • pełnić funkcję organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy oraz prowadzić dokumentacje zwiazaną z szeroko rozumianą ochroną pracy.

Jest o­n także przygotowany do:

 • podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy – w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorców – u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy,
 • pracy w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka, a takze w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Po ukończeniu kursu dla specjalistów ds. pomiarów czynników fizycznych i chemicznych w środowisku pracy organizowanego przez Laboratorium Badań Środowiska Pracy posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji AB 1070 uzyskuje, oprócz nabytych umiejętności wykonywania pomiarów i  interpretacji wyników, także uprawniania do świadczenia usług w tym zakresie.

SPRAWDŹ DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W WISBIOP W RADOMIU

DOFINANSOWANE STUDIA WYŻSZE I STUDIA PODYPLOMOWE

Kontakt:
Dziekanat Wydziału Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy
26-600 Radom, ul. Grzybowska 4/6
tel. 48/385-11-16 wew. 32
e-mail: dziekanatbhp@wisbiop.pl