Rekrutacja

Uczelnia prowadzi rekrutacje na następujące kierunki studiów I stopnia:
- bezpieczeństwo i higiena pracy
- budownictwo
- inżynieria środowiska

Informacje dla kandydatów na studia inżynierskie:
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu prowadzi kształcenie wyłącznie na kierunkach technicznych: budownictwo, inżynieria środowiska oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Studia realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, również jako studia mobilne.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 7 semestrów. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych i tytuł zawodowy inżyniera na wybranym kierunku kształcenia po złożeniu egzaminu dyplomowego oraz pracy dyplomowej.

Zasady rekrutacji:
Na studia można dokonać zapisu osobiście, w dziekanacie, lub przez zarejestrowanie sie na stronie internetowej: http://www.wisbiop.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza na stronie www.wisbiop.pl, należy dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych na Uczelnie.

Kandydaci na studia mogą składać dokumenty rekrutacyjne w dziekanacie, lub przesłać poczta na adres ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom.

Kierunek: 
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom
tel. 48/385-11-16, wew.32
e-mail: dziekanatbhp@wisbiop.pl

Kierunek: 
Budownictwo, 
Inżynieria Środowiska

ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom
tel. 48/385-13-14, 385-11-16, wew.42
e-mail: dziekanat@wisbiop.pl


Wykaz dokumentów rekrutacyjnych na każdy kierunek studiów:

  • świadectwo dojrzałości w oryginale/odpisie lub poświadczonej notarialnie kopii,
  • 4 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów
  • oświadczenie finansowe dotyczące zasad uiszczania czesnego,
  • fotokopia dowodu osobistego,
  • potwierdzenie dokonania opłat: wstępnej i rekrutacyjnej.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania przez kandydata na studia:
Kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy:
podanie na studia/studia mobilne (pobierz)
orzeczenie lekarskie i oświadczenie finansowe (pobierz)
ankieta dla studenta rozpoczynającego nauke w WISBiOP w Radomiu (pobierz)
Kierunek budownictwo:
podanie na studia/studia mobilne (pobierz)
orzeczenie lekarskie i oświadczenie finansowe (pobierz)
ankieta dla studenta rozpoczynającego nauke w WISBiOP w Radomiu (pobierz)
Kierunek inżynieria środowiska:
podanie na studia/studia mobilne (pobierz)
orzeczenie lekarskie i oświadczenie finansowe (pobierz)
ankieta dla studenta rozpoczynającego nauke w WISBiOP w Radomiu (pobierz)
UWAGA: Komplet dokumentów rekrutacyjnych można pobrac również we właściwych dziekanatach uczelni.


Terminy rekrutacji:
Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 trwa od 01 maja do 31 października 2017 roku. 

 

    Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Opłata jednorazowa Opłata wpisowa 350,00 zł 350,00 zł
Opłata jednorazowa Opłata rekrutacyjna 50,00 zł 50,00 zł
Czesne za jeden semestr studiów
*możliwość wpłaty w dogodnych ratach również w systemie miesięcznym
Wpłata jednorazowa 2650,00 zł 2350,00 zł

 

W ramach opłaty czesnego każdy student ma zagwarantowany udział w zajęciach zgodnie z Uczelnianym  Systemem Kształcenia Praktycznego, w tym także w zajęciach laboratoryjnych na miejscu w Radomiu.

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

BANK PEKAO S.A.
13 1240 1789 1111 0010 3520 0584

lub w kasie, w siedzibie Uczelni przy ul. Mokrej 13/19.