Rekrutacja – studia podyplomowe

Uczelnia realizuje studia podyplomowe w zakresie:

- bezpieczeństwo i higiena pracy
- budownictwo (dla absolwentów studiów na kierunku inżynieria środowiska)
- inżynieria środowiska (dla absolwentów studiów na kierunku budownictwo)
- specjalista ds. ochrony środowiska

Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe:
Studia podyplomowe realizowane są w formie niestacjonarnej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po złożeniu egzaminów oraz pracy końcowej lub egzaminu końcowego.

Zasady rekrutacji:

Na studia można dokonać zapisu osobiście, w dziekanacie właściwego wydziału, lub przez zarejestrowanie sie na stronie internetowej http://www.wisbiop.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza na stronie www.wisbiop.pl, należy dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych na Uczelnie.
Kandydaci na studia mogą składać dokumenty rekrutacyjne w dziekanacie, lub przesłać poczta na adres ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom.

- Dziekanat Wydziału Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy

Studia podyplomowe:
ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom
el. 48 385-13-14
tel. 48/385-11-16, wew. 32
e-mail: dziekanat@wisbiop.pl

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych na każdy kierunek studiów:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych w oryginale/odpisie lub poświadczona notarialnie kopia,
  • 3 aktualne fotografie,
  • dwustronna kopia dowodu osobistego,
  • potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania przez kandydata na studia:

  • podanie o przyjecie na studia podyplomowe (pobierz)
  • oświadczenie finansowe dotyczące zasad uiszczenia opłat czesnego (pobierz)
  • klauzula informacyjna (pobierz)

UWAGA: Komplet dokumentów rekrutacyjnych można pobrać również w dziekanacie uczelni.


Termin rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020: od 01.05.2019r. do 30.09.2019r.

Wysokośc i terminy oplat:

Nazwa studiów Wpisowe Czesne za studia
Bezpieczeństwo i higiena pracy 100,00 zł 2800,00 zł
Budownictwo (dla absolwentów studiów na kierunku inżynieria środowiska) 100,00 zł 3000,00 zł
Inżynieria środowiska (dla absolwentów studiów na kierunku budownictwo) 100,00 zł 3000,00 zł
Specjalista ds. ochrony środowiska 100,00 zł 3200,00 zł

Wpłat należy dokonać na: rachunek bankowy Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

BANK PEKAO S.A.
13 1240 1789 1111 0010 3520 0584

lub w kasie, w siedzibie Uczelni przy ul. Grzybowska 4/6.

KRYTERIA OKREŚLAJĄCE ZASADY FINANSOWANIA STUDÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY 
W RADOMIU (przejdź)