Rekrutacja – studia podyplomowe

Uczelnia realizuje studia podyplomowe w zakresie:

- bezpieczeństwo i higiena pracy
- audytor uprawniony do sporządzania świadectw energetycznych
- eksploatacja i utrzymanie dróg

Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe:
Studia podyplomowe realizowane są w formie niestacjonarnej oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po złożeniu egzaminów oraz pracy końcowej lub egzaminu końcowego.

Zasady rekrutacji:

Na studia można dokonać zapisu osobiście, w dziekanacie właściwego wydziału, lub przez zarejestrowanie sie na stronie internetowej http://www.wisbiop.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza na stronie www.wisbiop.pl, należy dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych na Uczelnie.
Kandydaci na studia mogą składać dokumenty rekrutacyjne w dziekanacie, lub przesłać poczta na adres ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom.

- Dziekanat Wydziału Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy

Studia podyplomowe:
Bezpieczeństwo i higiena pracy

ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom
tel. 48/385-11-16, wew. 32
e-mail: dziekanatbhp@wisbiop.pl

Studia podyplomowe:
Audytor uprawniony do sporządzania świadectw energetycznych

ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom
tel. 48/385-13-14, 385-11-16, wew.42
e-mail: dziekanat@wisbiop.pl

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych na każdy kierunek studiów:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych w oryginale/odpisie lub poświadczona notarialnie kopia,
  • 3 aktualne fotografie,
  • dwustronna kopia dowodu osobistego,
  • potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania przez kandydata na studia:

  • podanie o przyjecie na studia podyplomowe (pobierz)
  • oświadczenie finansowe dotyczące zasad uiszczenia opłat czesnego (pobierz)

UWAGA: Komplet dokumentów rekrutacyjnych można pobrać również w dziekanacie uczelni.

Terminy rekrutacji:
Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 trwa od 01 maja do 30 września 2017 roku.

Wysokośc i terminy oplat:

Wpłat należy dokonać na: rachunek bankowy Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

BANK PEKAO S.A.
13 1240 1789 1111 0010 3520 0584

lub w kasie, w siedzibie Uczelni przy ul. Mokrej 13/19.

KRYTERIA OKREŚLAJĄCE ZASADY FINANSOWANIA STUDÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY 
W RADOMIU (przejdź)