STUDIA INŻYNIERSKIE

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, istniejąca juz blisko 12 lat, prowadzi 7-semestralne studia I stopnia (zawodowe) na kierunkach technicznych: budownictwo, bezpieczeństwo i higiena pracy, jako studia stacjonarne i niestacjonarne realizowane również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Studia kończą sie napisaniem i obrona pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych i tytuł inżyniera na wybranym kierunku kształcenia.

Kierunkowe efekty kształcenia – kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy (profil praktyczny) (pobierz)
​Kierunkowe efekty kształcenia – kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy (profil ogólnoakademicki) (pobierz)
Kierunkowe efekty kształcenia – kierunek: Budownictwo (profil praktyczny) (pobierz)
Kierunkowe efekty kształcenia – kierunek: Budownictwo (profil ogólnoakademicki) (pobierz)
 

Opis kierunków:
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (zobacz)
Budownictwo (zobacz)

 

Zasady rekrutacji

Na studia można dokonać zapisu osobiście, w dziekanacie, lub przez zarejestrowanie sie na stronie internetowej: http://www.wisbiop.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza na stronie www.wisbiop.pl, należy dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych na Uczelnie.
Kandydaci na studia mogą składać dokumenty rekrutacyjne w dziekanacie, lub przesłać poczta na adres ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom.

Kierunek: 
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom
tel. 48 385-13-14, tel. 48/385-11-16, wew.32
e-mail: dziekanatbhp@wisbiop.pl

Kierunek: 
Budownictwo, 

ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom
tel. 48/385-13-14, 385-11-16, wew.32
e-mail: dziekanat@wisbiop.pl


Wykaz dokumentów rekrutacyjnych na każdy kierunek studiów:

• świadectwo dojrzałości w oryginale/odpisie lub poświadczonej notarialnie kopii,
• 4 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów
• oświadczenie finansowe dotyczące zasad uiszczania czesnego,
• fotokopia dowodu osobistego,
• potwierdzenie dokonania opłat: wstępnej i rekrutacyjnej.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania przez kandydata na studia:
Kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy:
podanie na studia (pobierz)
orzeczenie lekarskie i oświadczenie finansowe (pobierz)
ankieta dla studenta rozpoczynającego naukę w WISBiOP w Radomiu (pobierz)
klauzula informacyjna (pobierz)

Kierunek budownictwo:
podanie na studia (pobierz)
orzeczenie lekarskie i oświadczenie finansowe (pobierz)
ankieta dla studenta rozpoczynającego naukę w WISBiOP w Radomiu (pobierz)
klauzula informacyjna (pobierz)

UWAGA: Komplet dokumentów rekrutacyjnych można pobrać również w dziekanacie uczelni.
 Termin rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019: od 01.05.2018r. do 31.10.2018r.

 

    Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Opłata jednorazowa Opłata wpisowa 350,00 zł 350,00 zł
Opłata jednorazowa Opłata rekrutacyjna 50,00 zł 50,00 zł
Czesne za jeden semestr studiów
*możliwość wpłaty w dogodnych ratach również w systemie miesięcznym
Wpłata jednorazowa 2650,00 zł 2350,00 zł

 

W ramach opłaty czesnego każdy student ma zagwarantowany udział w zajęciach zgodnie z Uczelnianym  Systemem Kształcenia Praktycznego, w tym także w zajęciach laboratoryjnych na miejscu w Radomiu.

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu:

BANK PEKAO S.A.
13 1240 1789 1111 0010 3520 0584

lub w kasie, w siedzibie Uczelni przy ul. Mokrej 13/19.