STUDIA INŻYNIERSKIE

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, istniejąca juz blisko 12 lat, prowadzi 7-semestralne studia I stopnia (zawodowe) na kierunkach technicznych: budownictwo, inżynieria środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy, jako studia stacjonarne i niestacjonarne realizowane również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Studia kończą sie napisaniem i obrona pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych i tytuł inżyniera na wybranym kierunku kształcenia.

Kierunkowe efekty kształcenia – kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy (profil praktyczny) (pobierz)
​Kierunkowe efekty kształcenia – kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy (profil ogólnoakademicki) (pobierz)
Kierunkowe efekty kształcenia – kierunek: Budownictwo (profil praktyczny) (pobierz)
Kierunkowe efekty kształcenia – kierunek: Budownictwo (profil ogólnoakademicki) (pobierz)
Kierunkowe efekty kształcenia – kierunek: Inżynieria środowiska  (pobierz)
 

Opis kierunków:
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (zobacz)
Budownictwo (zobacz)
Inżynieria środowiska (zobacz) 

 

Zasady rekrutacji

Na studia można dokonać zapisu osobiście, w dziekanacie, lub przez zarejestrowanie sie na stronie internetowej: http://www.wisbiop.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza na stronie www.wisbiop.pl, należy dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych na Uczelnie.
Kandydaci na studia mogą składać dokumenty rekrutacyjne w dziekanacie, lub przesłać poczta na adres ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom.

Kierunek: 
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom
tel. 48/385-11-16, wew.32
e-mail: dziekanatbhp@wisbiop.pl

Kierunek: 
Budownictwo, 
Inzynieria Srodowiska

ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom
tel. 48/385-13-14, 385-11-16, wew.42
e-mail: dziekanat@wisbiop.pl


Wykaz dokumentów rekrutacyjnych na każdy kierunek studiów:

• świadectwo dojrzałości w oryginale/odpisie lub poświadczonej notarialnie kopii,
• 4 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów
• oświadczenie finansowe dotyczące zasad uiszczania czesnego,
• fotokopia dowodu osobistego,
• potwierdzenie dokonania opłat: wstępnej i rekrutacyjnej.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania przez kandydata na studia:
Kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy:
podanie na studia (pobierz)
orzeczenie lekarskie i oświadczenie finansowe (pobierz)
ankieta dla studenta rozpoczynającego naukę w WISBiOP w Radomiu (pobierz)
Kierunek budownictwo:
podanie na studia (pobierz)
orzeczenie lekarskie i oświadczenie finansowe (pobierz)
ankieta dla studenta rozpoczynającego naukę w WISBiOP w Radomiu (pobierz)
Kierunek inżynieria środowiska:
podanie na studia (pobierz)
orzeczenie lekarskie i oświadczenie finansowe (pobierz)
ankieta dla studenta rozpoczynającego naukę w WISBiOP w Radomiu (pobierz)
UWAGA: Komplet dokumentów rekrutacyjnych można pobrać również w dziekanacie uczelni.
 


Terminy rekrutacji:
Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 trwa od 01 maja do 31 października 2017 roku.

 

    Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Opłata jednorazowa Opłata wpisowa 350,00 zł 350,00 zł
Opłata jednorazowa Opłata rekrutacyjna 50,00 zł 50,00 zł
Czesne za jeden semestr studiów
*możliwość wpłaty w dogodnych ratach również w systemie miesięcznym
Wpłata jednorazowa 2650,00 zł 2350,00 zł

 

W ramach opłaty czesnego każdy student ma zagwarantowany udział w zajęciach zgodnie z Uczelnianym  Systemem Kształcenia Praktycznego, w tym także w zajęciach laboratoryjnych na miejscu w Radomiu.

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu:

BANK PEKAO S.A.
13 1240 1789 1111 0010 3520 0584

lub w kasie, w siedzibie Uczelni przy ul. Mokrej 13/19.