Komunikaty

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że administrator – Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, ul. Mokra 13/19, numer NIP 948-22-69-833, REGON 672883542, prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje kanclerz WISBiOP w Radomiu mgr Małgorzata Alzak, adres e-mail:edukacja@wisbiop.pl

Jednocześnie informuję, iż:

1)      celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne, prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów oraz realizacja obowiązków statystycznych i sprawozdawczych,

2)      przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na następującej podstawie prawnej: art. 6. ust. 1 pkt b, c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE ,

3)      w związku z przetwarzaniem przez administratora Pana/Pani danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych na każdym etapie,

4)      Pana/Pani dane osobowe nie są przetwarzane z wykorzystaniem systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji studiów oraz 50 lat po ich  zakończeniu, zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.09.2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.2016 poz. 1554),

6)      podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane do zawarcia i realizacji umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne i wykonania zadań wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.); odmowa podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz realizację zadań wynikających z ww. ustawy.

Kanclerz WISBiOP w Radomiu
mgr Małgorzata Alzak